Решение за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Отменя Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков