СЪОБЩЕНИЕ

По повод постъпили запитвания от медии и публикации в средствата за масова информация относно ангажираност на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) за изясняване на фактите във връзка с осъществен неправомерен достъп до информационна система на Националната агенция за приходите, ДАНС заявява следното:

ДАНС е предоставяла и предоставя информация за факти и обстоятелства по случая единствено на компетентните държавни органи. Медийните публикации по темата, позоваващи се на коментари и информация от ДАНС, са спекулативни.