Информация за Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г.

Годишният доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г. е изготвен и представен в Министерския съвет в съответствие със срока по чл. 132, ал. 3 от ЗДАНС.

Със свое Решение № 448/01.06.2012 г. Министерският съвет на Република България одобрява и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме доклада.

Докладът е разгледан на заседание на Постоянната парламентарна комисия за контрол на ДАНС на 12.07.2012 г. В своето становище (поверително) Комисията: оценява високо анализа в доклада; отчита, че Агенцията е отговорила на насоките, дадени от Комисията след предишния отчетен период и отправя бележки и препоръки по отношение на доклада и бъдещата работа на Агенцията. В заключението към становището си, Комисията дава добра оценка и препоръчва на Народното събрание да приеме доклада.

Годишният доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г. е разгледан на заседание на Народното събрание на Република България на 13.09.2012 г. и е приет с Решение на Народното събрание от същата дата.В съответствие със становището на Постоянната парламентарна комисия за контрол на ДАНС, от страна на ръководния състав в Агенцията са отчетени направените бележки и е създадена необходимата организация за изпълнение на отправените препоръки.