Вътрешни правила по ЗМИП

Съобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП относно срокове за изготвяне на вътрешни правила

На 13.05.2020 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето. Съгласно § 13 от същия сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД на Закона за здравето.

Във връзка с горното:

Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

За лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4, срокът за приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтича в 24.00 часа на 13 септември 2020 г., за останалите лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал.5, сроковете изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.

 

Съобщение за задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП

Във връзка с множество получени телефонни запитвания през последната седмица (към 02 декември 2019 г.) по повод разпространявана информация в интернет форуми на задължени субекти по ЗМИП „за задължение за приемане и изпращане до ДАНС на Вътрешни правила по ЗМИП в срок до 27 ноември” , уведомяваме задължените субекти, че тази информация не е актуална и не отговаря на изисквания на ЗМИП.

В тази връзка напомняме, че лицата по чл. 4 от ЗМИП привеждат или приемат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от Националната оценка на риска (НОР) на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. За публикуването на резултатите ще бъде изпратено и съобщение до средствата за масово осведомяване. Към настоящия момент резултатите от НОР не са публикувани.

След приемането от задължените субекти на Вътрешни правила, същите не следва да бъдат изпращани в ДАНС, съгласно промените в ЗМИП от месец май 2019 г.

 

Срокове за изготвяне и приемане на

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

Лицата по чл. 4 от ЗМИП  приемат ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, които се прилагат ефективно и по отношение на техни клонове и дъщерни дружества в чужбина.

Лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП (ЮЛНЦ), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, приемат вътрешни правила в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП.

***

 

С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

 

С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

 

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

 

 ***

В случаите по чл. 104 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, извършват уведомяването по чл. 104, ал. 2 и 4 от ЗМИП в 30-дневен срок от приемане на правилника за прилагане на закона. Срокът за изпълнението започва от 12.01.2019 г. И ИЗТИЧА НА 13.02.2019 г.

Лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон и не са създали специализирани служби по отменения Закон за мерките срещу изпирането на пари, са длъжни да създадат служби по чл. 106 от ЗМИП в 4-месечен срок от влизането в сила на този закон.

 ***

Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, които се прилагат от членовете на тези организации след утвърждаването им по реда на чл. 103 от ЗМИП.

***

Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ изготвя примерни вътрешни правила по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25 и 27 – 29 от ЗМИП, които публикува на интернет страницата си. Лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП приемат вътрешни правила по реда на чл. 102 от ЗМИП, които съответстват на горепосочените примерните правила, като ги допълват съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма от ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приемат собствени вътрешни правила.

Лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП (ЮЛНЦ), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП приемат вътрешни правила по реда на чл. 102 от ЗМИП, които съответстват на примерните правила публикувани на интернет страницата на ДАНС, като ги допълват и с оценката по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП.

В срока по чл. 103, ал. 2 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 – 29 са длъжни да изпратят уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за приемането на вътрешни правила по ал. 6.

 

ГРУПОВИ ПОЛИТИКИ 

Лицата по чл. 4 от ЗМИП, които са част от група, прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които обхващат цялата група, когато тези политики и процедури съдържат най-малко изискванията, посочени в чл. 101, ал. 2 от ЗМИП, или покриват тези изисквания чрез други средства.

***

Представителите на доставчици на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП са длъжни да спазват и прилагат приетите по реда на чл. 102 от ЗМИП и утвърдени по реда на чл. 103 от ЗМИП вътрешни правила на доставчика на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП. Застрахователните агенти изпълняват задълженията си на лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП, като спазват и прилагат приетите по реда на чл. 102 от ЗМИП и утвърдени по реда на чл. 103 от ЗМИП вътрешни правила на застрахователя или презастрахователя.

***

Доставчиците на платежни услуги, застрахователите и презастрахователите от друга държава членка, които извършват дейност директно на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съдържат най-малко изискванията, посочени в чл. 101, ал. 2, или покриват тези изисквания чрез други средства, за което уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, като предоставят пълна информация относно прилаганите политики и процедури.

 

ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

СЪДЪРЖАТ МИНИМАЛНО СЛЕДНОТО: 

1. ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;

2. реда за използването на технически средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари;

3. система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията, установени в този закон и в актовете по прилагането му;

4. възможност за извършването на преглед от вътрешен одит, когато лицето по чл. 4 от ЗМИП е създало такъв, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея;

5. възможност за извършването на независим одит, при който да се проверяват и оценяват правилата, процедурите и изискванията по тази алинея, когато това е целесъобразно с оглед на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 от ЗМИП;

6. вътрешната система по чл. 42 от ЗМИП;

7. вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;

8. пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 от ЗМИП политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Европейския съюз, на национално равнище, както и на равнище задължен субект;

9. правила и организация за изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имущественото състояние;

10. условията и реда за събиране, съхраняване и разкриване на информация;

11. времевите интервали, през които се преглеждат и актуализират поддържаните бази от данни и клиентските досиета в изпълнение на чл. 15 и 16 от ЗМИП, при съобразяване на установеното и документирано по реда на чл. 98 от ЗМИП ниво на риска за клиентите и деловите взаимоотношения;

12. разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. 4 от ЗМИП и мерки, включващи процедури за оценка на риска по отношение на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 7 от ЗМИП, ако има такива;

13. правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП, както и правилата за обучение на служителите в специализираната служба;

14. правилата за обучение на останалите служители;

15. разпределението на отговорността на представителите и служителите на лицето по чл. 4 от ЗМИП за изпълнението на задълженията, установени в този закон и в актовете по прилагането му, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители, за целите на този закон;

16. пропорционална на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 от ЗМИП процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали от служители за нарушения на този закон и актовете по прилагането му;

17. оценката по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП;

18. други правила, процедури и изисквания съобразно особеностите на дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП.

 

Член 9, ал. 8 от ЗМФТ: „Лицата по чл. 4 от ЗМИП включват във вътрешните си правила по глава осма, раздел І от същия закон критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм.“