Резултати от Национална оценка на риска

Съобщение относно резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (публикувано на 09.01.2020 г.)

Резюме на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в България

Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Обобщена матрица на рисковите събития

Използвани съкращения:

  • ИП - Изпиране на пари
  • ФТ - Финансиране на тероризъм
  • ЕС - Европейски съюз
  • МСП на ЕС - Механизъм за сътрудничество и проверка на Европейския съюз
  • ВПЛ - Видни политически личности
  • ОПГ - Организирани престъпни групи
  • ЮЛНЦ - Юридически лица с нестопанска цел