Примерни вътрешни правила по отношение на дейността на лицата по чл. 4, т.13, 19, 20, 25 и 27-29 по ЗМИП

 1. Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП (.doc)

 Приложение № 1

   Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП) (.pdf)

 Приложение № 2    Декларация за идентифициране на действителни собственици (.pdf)
 Приложение № 3    Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента (.pdf)
 Приложение № 4    Декларация за изясняване на произхода на средствата (.pdf)
 Приложение № 5    Чек-лист при идентификация на клиент (.pdf)
 Приложение № 6    Чек-лист при назначаване на служител (.pdf)
 Приложение № 7    Чек-лист за годишен вътрешен контрол (.pdf)
 Приложение № 8
   Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или
   от високо рискова трета държава (.pdf)
 Приложение № 9
   Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или
   от високорискови трети държави) (.pdf)
 Приложение № 10    Списък на високорисковите трети държави, офшорни зони и др. (.pdf)
 Приложение № 11    Годишен план за обучения (.pdf)
 Приложение № 12    Отчет от проведено обучение (.pdf)
 Приложение № 13    Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент (.pdf)
 Приложение № 14    Дневник за съмнителни операции, сделки и клиенти (.pdf)
 Приложение № 15     Консолидиран списък на лица във връзка със ЗМФТ (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 19 от ЗМИП (.doc)

3. Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризм, насочени към лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория субекти по чл. 4 от ЗМИП (.doc)

4. Методология и критерии за оценка на риска по реда на чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП (.pdf)

5. Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 20, т. 25, т. 27 и т. 29 от ЗМИП (.doc)

 Приложение № 1

   Търговци на оръжие (.pdf)

 Приложение № 2    Търговци на петрол (.pdf)
 Приложение № 3    Юридически лица, към които има взаимоспомагателна каса (.pdf)
 Приложение № 4    Професионален съюз / Съсловна организация (.pdf)
 Приложение № 5    Професионални спортни клубове (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

примерни вътрешни правила са насочени към лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП (юридически лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория субекти  по чл. 4 от ЗМИП