Единни вътрешни правила по чл. 101 ал. 4 от ЗМИП


Висш адвокатски съвет

1. Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на Висшия адвокатски съвет

2. Приложение №1 Информация за клиента - юридическо лице

3. Приложение №1 Информация за клиента - физически лица

4. Приложение №2-Действителни собственици

5. Приложение №3 - Декларация за произход на средствата

6. Приложение №4-Видни политически личности

7. Приложение №5-Дневник на съмнителните сделки и клиенти

8. Приложение №6- Декларация за запознаване с правилата

9. Приложение №7 - Регистър на декларациите

10. Секторна оценка на риска

11. Таблица - Оценка на риска

 

 
Нотариална камара на Република България

1. ЕВПКПИПФТ - Нотариална камара на РБ

2. Приложение № 1 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Дневник по чл. 52 от ППЗМИП за съмнителни сделки и клиенти

3. Приложение № 2 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Списък на високорискови трети държави по чл. 46, ал. 3 от ЗМИП

4. Приложение № 3 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

5. Приложение № 4 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Декларация за произход на средствата

6. Приложение № 5 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Декларация за действителен собственик

7. Приложение № 6 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Декларация за видна политическа личност

8. Приложение № 7 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Декларация за източника на имуществено състояние

9. Приложение № 8 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Одобрение за прилагане на мерки за опростена комплексна проверка

10. Приложение № 9 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Одобрение за извършване на сделка с видна политическа личност или с лице от високорискова трета държава

11. Приложение № 10 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Списък по чл. 5 от ЗМФТ

12. Приложение № 11 към ЕВПКПИПФТ на НКРБ - Секторна оценка на риска

13. Рискова матрица за секторна оценка по ЗМИП-ЗМФТ - НКРБ

 

 
Камара на частните съдебни изпълнители

1. ЕВПКПИПФТ на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители

 

 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители

1. ЕВПКПИПФТ - ИДЕС