Съобщения
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано изявление на Монивал по отношение на Босна и Херцеговина

САД ФР – ДАНС обръща внимание, че в допълнение към публикувани на 1 юни 2014 г., на 19 септември 2014 г. и на 12 декември 2014 г. публични изявления, с които Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Монивал) към Съвета на Европа, изразява безпокойството си по отношение на установени по време на оценителния кръг през 2010 г. пропуски в системата за противодействие на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризъм (ФТ) в Босна и Херцеговина, на 14 април 2015 г. е публикувано ново изявление. С него Монивал съобщава, че въпреки, че на 25 юни 2014 г. са приети изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на Босна и Херцеговина, нормативните актове по прилагането на същия закон следва също да бъдат одобрени и да влязат в сила. В изявлението си Монивал също така отбелязва, че на 24.03.2015 г. в Наказателния кодекс на Босна и Херцеговина са влезли в сила промени по отношение на престъплението – финансиране на тероризъм, но същевременно подчертава, че е необходимо да бъдат приети и други изменения в Наказателния кодекс на страната с оглед на преодоляване на установените пропуски в областта на противодействието на ИП и ФТ.

Монивал отново призовава всички държави и територии, оценявани от Комитета и други страни, да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание по отношение на операции с лица и финансови институции от или в Босна и Херцеговина, като прилагат засилени мерки, за да отговорят на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано прессъобщение на финансово-разузнавателната служба на САЩ по отношение на Banca Privada d’Andorra (BPA)

С публикувано на 10.03.2015 г. прессъобщение, ФРС на САЩ изразява своето безпокойство относно наличието на сериозни пропуски в системата за превенция на изпирането на пари на Banca Privada d’Andorra (BPA). Констатацията на ФРС на ФРС по случая се основава на информация, според която в продължение на няколко години, служители на висши ръководни длъжности в горепосочената банка съзнателно са улеснявали осъществяването на трансакции от името на т. нар. перачи на пари действащи в полза на транснационални престъпни организации, предоставяйки на последните достъп до международната финансова система.

Действията на Banca Privada d’Andorra насочени към улесняване и подпомагане на изпиране на пари са извършени основно през централата на банката в Андора.

BPA е четвъртата най-голяма банка в Андора от общо пет и разполага със седем национални и пет чуждестранни клона, които оперират в Испания, Швейцария, Люксембург, Панама и Уругвай.

Нецелесъобразните действия на банката включват привличане на средства представляващи облаги на организираната престъпност в Русия и Китай, корупция на международно ниво, както и други криминални дейности. Установено е, че BPA навлиза във финансовата система на САЩ чрез поддържането на кореспондентски сметки в четири американски банки, посредством които са прехвърлени стотици милиони долари. Служители на висши ръководни длъжности в BPA са предоставяли финансови услуги на клиенти – перачи на пари действащи в полза на престъпни организации, с цел да се прикрие източника на средствата. В замяна на предоставените услуги същите служители са приемали плащания и други облаги от своите престъпно проявени клиенти.

Предвид изложеното САД „Финансово разузнаване” обръща внимание на рисковете от изпиране на пари при установяването на бизнес отношения с Banca Privada d’Andorra (BPA) и призовава да бъдат поставени под особено наблюдение всички операции или сделки, които се осъществяват чрез чуждестранната банка.

 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с Резолюция 2170/2014 на Съвета за сигурност на ООН и Регламент за изпълнение (ЕС) № 914/2014 на Комисията за изменение за 217-и път на Регламент (ЕО) № 881/2

С оглед на мироопазващата функция на ООН и на борбата с тероризма, на 15 август 2014 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2170 (2014), с която се осъждат строго насилствените и деструктивни действия извършвани от екстремистките групировки „Ислямска държава” и „Фронт Ал Нусра” на територията на Ирак и Сирия.

С Резолюцията, Съветът за сигурност: напомня на държавите-членки на ООН за своята позиция в Резолюция 2161 (2014), съгласно която всички държави следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че техните граждани и лицата пребиваващи на тяхна територия няма да предоставят парични средства, финансови активи или икономически ресурси пряко или косвено в полза на групировките „Ислямска държава” и „Фронт Ал Нусра” или на други физически лица, организации и органи свързани с организацията „Ал Кайда”; осъжда всяко участие в пряка или в непряка търговия с „Ислямска държава” и „Фронт Ал Нусра” или с други физически лица, организации и органи свързани с организацията „Ал Кайда” и особено ясно подчертава, че подобно участие би представлявало финансова помощ в полза на образувания включени в списъка на Комитета по санкциите, установени съгласно Резолюции 1267 (1999) и 1989 (2011); изтъква важността на това всички държави да изпълняват своите задължения, за да гарантират, че техните граждани и лицата пребиваващи на тяхна територия няма да предоставят дарения в полза на отделни лица и организации от списъка на санкциите на Комитета или на тези, които извършват действия от името и в полза на лицата от такъв списък; изразява своята загриженост по повод това, че въздухоплавателни или други превозни средства напускащи територии контролирани от „Ислямска държава” биха могли да бъдат използвани за пренасянето на злато или други ценности и икономически ресурси с цел тяхната продажба на международните пазари, или да се използват в други схеми, които биха довели до нарушаване на режима за замразяване на активи; потвърждава, че изискванията по параграф 1 (а) от Резолюция 1261 (2014), а именно: незабавно замразяване на средства и икономически ресурси на лица свързани с организацията „Ал Кайда”, включително средства придобити от имущество, което е собственост или е контролирано пряко или косвено от тях или от лицата действащи от тяхно име и в тяхна полза, както и осигуряване на гаранции от страна на държавите, че горепосочените или други средства няма да бъдат предоставяни пряко или непряко в полза на лица свързани с организацията „Ал Кайда”, следва да се прилагат и при плащането на откупи на лица, групи и образувания от списъците за „Ал Кайда” на Комитета по санкциите, независимо как и чрез кого е платен откупът.

С Резолюцията се добавят шест физически лица към регулярно обновявания от Комитета по санкциите списък, създаден съобразно Резолюции 1267/1999 и 1333/2000 на Съвета за сигурност на ООН, по отношение на организацията „Ал Кайда” и на свързаните с нея физически лица, предприятия и организации, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси.

Промените в горепосочения списък, внесени с приетата от Съвета за сигурност на ООН Резолюция 2170/2014, са имплементирани в европейското законодателство с Регламент за изпълнение (ЕС) № 914/2014 на Комисията от 21 август 2014 година за изменение за 217-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на „Ал Кайда”. В Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват физическите лица, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на Регламента, пряко приложим на територията на Република България, в качеството й на държава-членка на ЕС.

САД ФР – ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане от страна на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП на мерките, залегнали в Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета (незабавно блокиране на средства на лицата от Приложение I на Регламента) и своевременно уведомяване на дирекцията за операции/сделки или клиенти, които предизвикват съмнение за наличието на средства с престъпен произход или изпиране на пари/финансиране на тероризъм.”

 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано изявление на Монивал по отношение на Босна и Херцеговина

САД ФР – ДАНС обръща внимание, че в допълнение към публикувани на 1 юни 2014 г. и на 19 септември 2014 г. публични изявления, с които Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Монивал) към Съвета на Европа, изразява безпокойството си по отношение на установени по време на оценителния кръг през 2010 г. пропуски в системата за противодействие на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризъм (ФТ) в Босна и Херцеговина, на 12 декември 2014 г. е публикувано ново изявление. С него Монивал отново призовава всички държави и територии, оценявани от Комитета и други страни, да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание по отношение на операции с лица и финансови институции от или в Босна и Херцеговина, като прилагат засилени мерки, за да отговорят на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

 
Съобщение до задължените по ЗМИП лица във връзка с Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета на ЕС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

На 17.03.2014 г. беше приет Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета на ЕС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Регламентът беше изменен и допълнен с регламенти № 284/2014 от 21.03.2014, № 433/2014 от 28.04.2014, № 476/2014 и № 477/2014 от 12.05.2014, № 577/2014 от 28.05.2014 г., № 753/2014 от 11.07.2014 г., № 783/2014 от 18.07.2014 г., № 810/2014 г. и № 811/2014 г. от 25.07.2014 г., № 826/2014 от 30.07.204 г., № 959/2014 и № 961/2014 от 08.09.2014 г.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 269/2014 всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост или се владеят, държат или контролират от някое от физическите или юридически лица, образувания или органи, или от свързаните с тях физически или юридически лица, образования или органи, изброени в приложението към него, трябва да бъдат замразени. Не е разрешено и предоставянето (пряко и непряко) на средства и икономически ресурси на тези лица или в тяхна полза (чл. 2, ал. 2).

На 31.07.2014 г. и на 08.09.2014 г. бяха приети, съответно Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и Регламент (ЕС) № 960/2014 за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014, с които се налагат рестриктивни мерки за достъп до капиталовите пазари на ЕС спрямо някои големи руски банки и руски компании от сферата на енергетиката и отбраната, посочени в Приложения III, V и VI на Регламент (ЕС) № 833/2014, с които мерки се цели да бъде възпрепятствано дългосрочното финансиране на икономиката на Русия.

Част от мерките включват забрана за пряка или непряка покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или помощ при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 30 дни, емитирани след 12.09.2014 г. от SBERBANK, VTB BANK, GAZPROMBANK, VNESHECONOMBANK (VEB), ROSSELKHOZBANK, OPK OBORONPROM, UNITED AIRCRAFT CORPORATION, URALVAGONZAVOD, ROSNEFT, TRANSNEFT и GAZPROM NEFT, както и от техни дъщерни дружества извън територията на ЕС, а също така и забрана за прякото или непрякото отпускане на нови заеми с падеж над 30 дни на горепосочените руски лица след 12.09.2014, като са предвидени и някои изключения.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане от страна на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП, освен на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) № 269/2014 (незабавно блокиране на средства на лицата от Приложение I на Регламента), и на разширени мерки по отношение на клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност, включени в приложението на Регламент № 269/2014, и своевременно уведомяване на дирекцията за операции/сделки, които предизвикват съмнение за наличието на средства с престъпен произход или изпиране на пари/финансиране на тероризъм.”

САД ФР-ДАНС обръща също така внимание на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП да спазват наложените забрани с Регламент (ЕС) № 833/2014 във връзка с ограниченията за достъп до капиталовите пазари на ЕС на лицата, посочени в Приложения III, V и VI на регламента.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 2 от 6