Съобщения
Промени в ЗМИП и ЗКИ за задължените лица

Считано от 30.04.2011 г. е в сила законодателна промяна в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), изразяваща се в изменение на разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 1 от закона чрез включване на нова категория лица – финансовите институции. По смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършване на една или повече от дейностите:

1. (Изм. разпоредба в сила от 30.04.2011 г.) по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6-13 от ЗКИ;

2. Придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;

3. Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Гореописаните дейности са сделките по занятие, при извършване на които всяка финансова институция следва да се съобразява с приложимостта на разпоредбите на ЗМИП.

За финансова институция, която не подлежи на лицензионен или регистрационен режим, нормата на чл. 3, ал. 2 от ЗКИ постановява задължителното й вписване в регистър на БНБ.

Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗМИП (Изм., ДВ, бр. 1 от 2011 г., Изм., ДВ, бр.31 от 2003 г., Изм., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) въвежда задължение на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП в 4-месечен срок от регистрацията си да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари (ВПКПИП), които се утвърждават от председателя на ДАНС.

Съобразно с принципа на действие на видеоизменената норма на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗМИП занапред в обхвата на приложното поле на чл. 16, ал. 1 от ЗМИП попадат:

І. Финансовите институции, които към 30.04.2011 г. отговарят кумулативно на условията на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗКИ. Спрямо тях се прилагат следните срокове за изпълнение:

- до 01.09.2011 г. – приемане на ВПКПИП;

- до 15.09.2011 г. – изпращане на приетите ВПКПИП за утвърждаването им от председателя на ДАНС.

След тези дати при установено и доказано неизпълнение на това задължение се прилага:

- санкционната норма на чл. 23, ал. 3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000 лева, ако деянието не съставлява престъпление;

- санкционната норма на чл. 23, ал. 4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000 лева, ако деянието не съставлява престъпление.

ІІ. Финансовите институции, които след 30.04.2011 г. ще отговарят кумулативно на условията на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗКИ. Считано от датата на издаване на лиценз за извършване на определени (от обхвата на чл. 3, ал. 1 от ЗКИ) сделки, от датата на изискваната регистрация за извършване на определени (от обхвата на чл. 3, ал. 1 от ЗКИ) сделки, или от датата на вписването им в Регистъра на БНБ.

 
Съобщение за финансовите и кредитните институции относно Регламент (ЕС) № 961/2010

Във връзка с приемането на Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007 е създадена организация за прилагането му в Република България, при която компетентен орган, който да получава от доставчиците на платежни услуги писмени уведомления за прехвърлянето на финансови средства от и към иранско лице, образувание или структура, съгласно чл. 21, параграф 1, е САД „Финансово разузнаване”-ДАНС (САДФР-ДАНС).

Според въведената организация САДФР-ДАНС също така следва да получава от доставчиците на платежни услуги писмени искания за разрешение за прехвърлянията на финансови средства, посочени в чл. 21, параграф 1, буква „в”, като предварителното одобрение следва да се смята за дадено, ако председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" не е възразил в писмен вид срещу прехвърлянето на финансови средства в посочения в Регламент (ЕС) № 961/2010 срок от четири седмици.

В съответствие с чл. 21, параграф 1, буква „в” от Регламент (ЕС) № 961/2010 предварително разрешение се изисква за преводи, за които са изпълнени кумулативно следните условия:

1. преводът не е по операции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване, медицинско оборудване или за хуманитарни цели, и

2. преводът е на стойност над 40 000 EUR.

Искането от страна на банката за предварително одобрение следва да съдържа информация, която да позволи идентифицирането на наредителя и бенефициента, сумата на превода, както и достатъчно данни, които да позволят установяването на основанието и целта на превода.

Термините „иранско лице, образувание или структура” са дефинирани в чл. 1, буква „м” от Регламент (ЕС) № 961/2010 и включват държавата Иран или всеки публичен орган на тази държава, всяко физическо лице, което се намира или пребивава в Иран, всяко юридическо лице, образувание или структура със седалище в Иран, както и всяко юридическо лице, образувание или структура, във или извън Иран, което е притежавано(а) или пряко или непряко контролирано(а) от едно или повече от посочените по-горе лица или структури.

В съответствие с чл. 23 от Регламент (ЕС) № 961/2010 кредитните и финансовите институции на територията на ЕС или извършващи дейност на територията на ЕС, следва да прилагат разширени мерки при взаимодействията си с кредитните и финансовите институции, установени в Иран (включително Централната банка на Иран), клонове и дъщерни дружества на територията на ЕС на кредитни и финансови институции, установени в Иран, други клонове и дъщерни дружества на кредитни и финансови институции, установени в Иран, както и при взаимодействията с кредитни и финансови институции, които се контролират от лица или образувания, установени в Иран.

Едновременно с това Ви уведомявам, че САДФР-ДАНС е също компетентният орган, който да получава и анализира уведомленията при съмнение за връзка на дадени транзакции с финансиране на разпространението на ядрено оръжие, съгласно чл. 23, параграф 1, буква „г” от Регламент (ЕС) № 961/2010.

Регламент (ЕС) № 961/2010 - PDF


 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 6 от 6