Съобщения
САД „Финансово разузнаване” на ДАНС организира безплатни обучения на счетоводители относно прилагането на ЗМИП

Във връзка с промяна в действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), в сила от 26.07.2011 г. и изразяваща се във включване на нови категории задължени лица –лица, които по занятие извършват счетоводни услуги и частни съдебни изпълнители, Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” – ДАНС организира безплатни обучения за лицата, които осъществяват счетоводни услуги, относно прилагането на закона.

Лектори ще бъдат експерти от САД „Финансово разузнаване”.

Обученията се планират както следва:

София - на 16 декември 2011 г. от 10,00 ч. в киносалона на Военно-медицинска академия;

Русе – на 16 декември 2011 г. от 10,00 ч. в Русенския университет „Ангел Кънчев” (Аула 1);

Варна – на 16 декември 2011 г. от 15,30 ч. в Икономическия университет – Варна (Зала 122);

Пловдив – на 15 декември 2011 г. от 10,00 ч. в Лозаро-градинарския факултет на Аграрния университет (Аудитория VІІ), бул. „Менделеев” № 12;

Плевен – на 16 декември 2011 г. от 10,00 ч. в Медицинския университет – Плевен (Зала „Магнум”);

Бургас – на 15 декември 2011 г. от 10,00 ч. в Аулата на Бургаския свободен университет.

 
Промени в ЗМФТ разширяват изискванията към задължените лица по ЗМИП

Във връзка с приети изменения на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) (обн. в ДВ бр. 57/26.07.2011 г.), съгласно които задължението за уведомяване по чл. 9, ал. 1 и 3 се отнася и за опита за извършване на операция или сделка, насочена към финансиране на тероризъм, както и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи, както и на основание чл. 12, ал. 7 от ППЗМИП, становището на САД „Финансово разузнаване” (САДФР)-ДАНС е следното:

Съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИП, вътрешните правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари установяват ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, реда за обучаване на персонала и използването на техническите средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари, както и система за вътрешен контрол върху изпълнението на мерките по ЗМИП. Изменението на чл. 9, ал. 4 от ЗМФТ касае създаване на нови законови хипотези на възникване на задължението за уведомяване при съмнение за финансиране на тероризъм на съответните компетентни органи (по ЗМИП – САД „Финансово разузнаване”-ДАНС, а по чл. 9, ал.1 от ЗМФТ – Министъра на вътрешните работи и Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”). В изменената и допълнена алинея 3 на същия законов текст се разширяват задълженията на лицата по чл. 3, ал. 2 от ЗМИП преди извършване на уведомяването спрямо САДФР-ДАНС за съмнение за финансиране на тероризъм.

Действащата разпоредба на чл. 9, ал. 5 от ЗМФТ вменява на задължените по чл. 3, ал. 2 от ЗМИП лица да включват във вътрешните си правила по чл. 16 от ЗМИП и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. Тази алинея не е изменяна в ЗИДЗМФТ (обн. ДВ, бр. 57/26.07.2011 г.).

Измененията в ЗМФТ, обн. в ДВ бр. 57/26.07.2011 г. касаят увеличаване на случаите, при които следва да се уведомява САДФР и не водят до необходимост от промяна във вътрешните правила на задължените лица по чл. 3, ал. 2 от ЗМИП.

 
Промяна във формуляра на доклада за съмнителна операция

Предвид упражняване на правомощията на директора на САД „Финансово разузнаване” – ДАНС по отношение на промяна на формуляра на доклада за съмнителна операция съгласно чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) предоставяме приложена новата утвърдена форма.

Формуляр на доклад за съмнителна операция (PDF)

 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на държави с повишен риск за изпиране на пари и финансиране на тероризма

По време на пленарната среща на FATF (Групата за защита на финансовата система към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие),  състояла се през юни 2011 г., е прието и публикувано на 24.06.2011 г. ново изявление по отношение на юрисдикции, които не прилагат достатъчни мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или спрямо които се предвижда прилагането на ответни мерки. Изявлението посочва две групи юрисдикции, при които има значителни рискове, както следва:

1. В изявлението си FATF призовава отново държавите да прилагат ответни мерки спрямо Иран и Северна Корея поради значителния и продължаващ риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП и ФТ).

С цел защита на финансовата система предвид недостатъчните механизми за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ) в Иран, повтаря своята загриженост по отношение на липсата на съществени промени и въвеждането на смислени мерки за противодействие на ИП и ФТ. Особена загриженост предизвиква неспособността на Иран да ограничи рисковете, свързани с финансирането на тероризма. FATF призовава Иран да предприеме незабавни мерки за криминализиране на финансирането на тероризма и за въвеждане на изисквания за докладване на съмнителни операции.

FATF потвърждава своето обръщение към държавите и призовава всички юрисдикции да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание на бизнес-отношенията и транзакциите с Иран, включително ирански търговски дружества и финансови институции. В допълнение към мерките за разширена проверка, FATF подновява призива си от 25.02.2009 г. към своите членове и призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни ответни мерки за защита на своите финансови сектори от рискове, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от Иран. FATF отново призовава юрисдикциите да прилагат превантивни мерки спрямо кореспондентските отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и разширената проверка. В случай че Иран не предприеме мерки за намаляване на тези рискове, FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към разширяване на ответните мерки през октомври 2011 г.

САДФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) 961/2010 спрямо Иран, и уведомяване на дирекцията както в случаите, посочени в Регламента, така и при всички случаи на съмнение по отношение на лица и операции, свързани с Иран.

Наред с посочените мерки спрямо Иран, FATF обръща внимание и на недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ, прилагани от Корейската народнодемократична република (Северна Корея). FATF призовава всички юрисдикции да прилагат разширени мерки по отношение на професионалните отношения и операции със Северна Корея, включително севернокорейски дружества и финансови институции. Наред с това се призовава за прилагането на ответни мерки спрямо Северна Корея, включително мерки по отношение на кореспондентските отношения, които биха могли да бъдат използвани за заобикаляне на мерките.

Във връзка с изявлението на FATF САДФР-ДАНС обръща внимание на необходимостта от прилагане на Решение 2010/800/ОВППС на Съвета от 22 декември 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република, по-специално чл. 6 от Решението. Решението предвижда прилагането на засилен мониторинг на всички операции с банки, установени в Северна Корея, техни клонове и дъщерни дружества, както и финансови образувания, контролирани от лица или образувания, установени в Северна Корея. Разширените мерки следва да включват, при отношенията с горепосочените банки и финансови институции:

  • непрекъснато наблюдение на движението по сметките
  • изискване на пълна информация за наредителя и бенефициента при извършване на преводи на средства и отказ за извършване на операции, когато тази информация не е предоставена
  • незабавно уведомяване на САДФР-ДАНС при установяване на необичайни или съмнителни операции.

2. В рамките на процеса на мониторинг и насърчаване на юрисдикциите за пълно прлилагане на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, FATF обръща внимание на следните юрисдикции, които не са се ангажирали активно за преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ и биха могли да са източник на по-висок риск: Куба, Боливия, Етиопия, Кения, Мианмар, Шри Ланка, Сирия и Турция.

Изявленията на FATF на английски и френски език се публикуват на адрес http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and non-cooperative jurisdictions.

 

 
Законодателна промяна в действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/

Считано от 26.07.2011г. е в сила законодателна промяна в действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/, изразяваща се в изменение на разпоредбата на чл.3, ал.2, т.31 и т.32 от закона чрез включване на нови категории лица – по чл.3, ал.2, т.31 от ЗМИП лица, които по занятие извършват счетоводни услуги и по чл.3, ал.2, т.32 - частни съдебни – изпълнители/ЧСИ/.

Разпоредбата на чл.16, ал.1 от ЗМИП / изм. ДВ бр.1 от 2011г., изм. ДВ, бр.31 от 2003г., изм. ДВ бр.109 от 2007г. в сила от 01.01.2008г. въвежда задължение на лицата по чл.3, ал.2 и 3 от ЗМИП в 4-месечен срок от регистрацията си  да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари (ВПКПИП), които се утвърждават от Председателя на ДАНС.

Съобразно с принципа на действие на новоприетите норми на чл.3, ал.2, т.31 и т.32 от ЗМИП занапред, в обхвата на приложното поле на чл.16, ал.1 от ЗМИП попадат :

1.     Лица, които по занятие извършват счетоводни услуги. Спрямо тях се прилагат следните срокове за изпълнение :

-   До 27.11.2011г. вкл. – приемане на на  ВПКПИП

- До 14-дневен срок от приемането им – изпращане на приетите ВПКПИП за утвърждаването им от Председателя на ДАНС.

След тези дати при установено и доказано неизпълнение на това задължение се прилага :

-         санкционната норма на чл.23, ал.3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000лв., ако деянието не съставлява престъпление

-         санкционната норма на чл.23, ал.4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000лв., ако деянието не съставлява престъпление.

2. Частни съдебни – изпълнители. Спрямо тях се прилагат следните срокове за изпълнение :

-   До 27.11.2011г. вкл. – приемане на на  ВПКПИП

- До 14-дневен срок от приемането им – изпращане на приетите ВПКПИП за утвърждаването им от Председателя на ДАНС.

След тези дати при установено и доказано неизпълнение на това задължение се прилага:

-         санкционната норма на чл.23, ал.3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000лв., ако деянието не съставлява престъпление

-         санкционната норма на чл.23, ал.4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Забележка: на основание чл.16, ал.4 от ЗМИП професионалните организации и сдружения на лицата по чл.3, ал.2, т.31 и чл.3, ал.2, т.32 от ЗМИП, съгласувано с ДАНС, могат да приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари , към които членовете на тези организации и сдружения могат да се присъединяват в срок до 27.11.2011г. с декларация. Единните вътрешни правила и декларациите се изпращат в ДАНС в 14-дневен срок от приемането им.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 5 от 6