Съобщения
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на държави с повишен риск за изпиране на пари и финансиране на тероризъм

По време на пленарната среща на FATF (Групата за защита на финансовата система към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие),  състояла се през юни 2013 г. в Осло, е прието и публикувано на 21.06.2013 г. ново изявление по отношение на юрисдикции, които не прилагат достатъчни мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или спрямо които се предвижда прилагането на ответни мерки. Изявлението посочва две групи юрисдикции, при които има значителни рискове, както следва:

1. В изявлението си FATF отново призовава държавите да прилагат ответни мерки спрямо Иран и Северна Корея поради продължаващия  и значителен риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП и ФТ).

FATF остава особено загрижена относно неуспеха на Иран да ограничи рисковете, свързани с ФТ, и произтичащата от това сериозна заплаха за интегритета на международната финансова система, въпреки ангажирането на Иран с FATF и скорошното предоставяне на съотносима информация от страната.

 FATF потвърждава своето обръщение към държавите и призовава всички юрисдикции да уведомят своите финансови институции да обръщат специално внимание на бизнес отношенията и транзакциите с Иран, включително с ирански търговски дружества и финансови институции. В допълнение на разширената проверка, FATF подновява призива си от 25.02.2009 г. към своите членове и призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни ответни мерки за защита на своите финансови сектори от рискове, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от Иран. FATF отново призовава юрисдикциите да прилагат превантивни мерки спрямо кореспондентските отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и практиките за намаляване на риска, и да имат предвид рисковете, свързани с ИП и ФТ, при разглеждането на заявления на ирански финансови институции за откриване на клонове и филиали в тези юрисдикции. Поради продължилите заплахи от ФТ, произлизащи от Иран, юрисдикциите трябва да вземат предвид вече предприетите стъпки и възможни допълнителни ответни мерки или да засилят съществуващите такива.

FATF призовава Иран незабавно и ясно да обърне внимание на недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ, по-специално чрез криминализиране на ФТ и ефективно въвеждане на изискванията за докладване на съмнителни операции (ДСО). В случай че Иран не предприеме конкретни стъпки за подобряване на режима си за борба с ФТ, FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към засилване на ответните мерки през октомври 2013 г.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) 267/2012 и неговите последни изменения спрямо Иран (Регламент (ЕС) № 522/2013 от 6 юни 2013 г.), и уведомяване на дирекцията както в случаите, посочени в Регламента, така и при всички случаи на съмнение по отношение на лица и операции, свързани с Иран.

Наред с посочените мерки спрямо Иран, FATF отново изразява загрижеността си към недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ, прилагани от Корейската народнодемократична република (Северна Корея). От февруари 2013 г. КНДР е продължила директния контакт с FATF и се е ангажирала допълнително с Азиатско-тихоокеанската група за противодействие на ИП (APG). FATF призовава КНДР да развива сътрудничеството си с тези органи с оглед съгласуване с FATF на план за действие за преодоляване на недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ.

FATF остава загрижена относно неуспеха на КНДР да преодолее пропуските в режима си за противодействие на ИП и ФТ и произтичащата от това сериозна заплаха за интегритета на международната финансова система. FATF призовава КНДР незабавно и ясно да обърне внимание на недостатъчните мерки в тази сфера.

FATF потвърждава отново своя призив от 25.02.2011 г. към всички юрисдикции да предупреждават финансовите си институции да обръщат особено внимание на бизнес отношенията и операциите със Северна Корея, включително със севернокорейски дружества и финансови институции. В допълнение  на разширената проверка FATF призовава членовете си и всички юрисдикции да прилагат ефективни контрамерки, за да защитят своите финансови сектори от рисковете, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от КНДР. Наред с това FATF призовава всички юрисдикции да прилагат ответни мерки спрямо Северна Корея по отношение на кореспондентските отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и практиките за намаляване на риска, и да имат предвид рисковете, свързани с ИП и ФТ, при разглеждането на заявления на севернокорейски финансови институции за откриване на клонове и филиали в тези юрисдикции.

Във връзка с изявлението на FATF САДФР-ДАНС обръща внимание на необходимостта от прилагане на Решение 2013/183/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. и Регламент (ЕС) № 696/2013 от 22 юли 2013 за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу КНДР.

2. В рамките на процеса на мониторинг и насърчаване на юрисдикциите за пълно прилагане на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, FATF обръща внимание на следните юрисдикции, които не са постигнали достатъчен прогрес при преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ или не са се ангажирали с план за действие, разработен в сътрудничество с FATF за преодоляване тези пропуски: Еквадор, Етиопия, Индонезия, Кения, Мианмар, Пакистан, Сао Томе и Принсипи, Сирия, Танзания, Турция, Виетнам и Йемен.

САДФР-ДАНС обръща внимание на последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Сирия – Решение 2013/255/ОВППС и Регламент (ЕС) № 697/2013 за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012.

Относно Еквадор е отбелязано, че страната не е постигнала достатъчен прогрес от включването й в официалното изявление на FATF по отношение на страни с по-висок риск от ИП и ФТ. В случай че Еквадор не вземе значителни мерки за преодоляване на пропуските в режима си за противодействие на ИП и ФТ до октомври 2013 г., FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към засилване на ответните мерки, пропорционални на рисковете, свързани с Еквадор.

По отношение на Нигерия, която фигурира в предишния списък на FATF на юрисдикции, които не са постигнали значителен прогрес при преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ, FATF посочва, че вече не е част от тази графа поради значителния си прогрес си при изпълнението на плана за действие, съгласуван с FATF.

В рамките на процеса на мониторинг FATF продължава своите усилия за набелязване на юрисдикции с пропуски в системата за превенция на ИП и ФТ, като насърчава действията за преодоляването им.

Във второ изявление от 21.06.2013 г. (Подобряване на глобалното съответствие в сферата на противодействието на ИП и ФТ: продължаващ процес) FATF отбелязва юрисдикциите, които имат пропуски в системата за превенция на ИП и ФТ и при които се изпълнява план за действие, съгласуван с FATF. Положението на различните юрисдикции относно постигнатия прогрес е различно, като предоставените писмени заявления на високо политическо ниво от юрисдикциите за ангажиране с идентифицираните пропуски се приветстват от FATF. Сред тези юрисдикции са: Афганистан, Албания, Ангола, Аржентина, Бангладеш, Камбоджа, Куба, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Монголия, Мароко, Намибия, Непал, Никарагуа, Нигерия, Судан, Таджикистан и Зимбабве.

FATF отбелязва юрисдикциите, които не са постигнали достатъчен напредък в изпълнението на техния план за действие във връзка с пропуски в системите им за превенция на ИП и ФТ – Алжир и Антигуа и Барбуда. Ако тези юрисдикции не предприемат достатъчни действия за изпълнение на значими елементи от техния план до октомври 2013, FATF ще посочи тези юрисдикции като неизпълняващи плана си за действие и ще предприеме допълнителни стъпки към призоваване на своите членове да вземат под внимание рисковете, произтичащи от пропуските на тези юрисдикции.

Във второто изявление FATF също така приветства значителния прогрес за подобряване на режима за противодействие на ИП и ФТ от страна на Боливия, Бруней Дарусалам, Филипините, Шри Ланка и Тайланд, които са създали необходимата правна и регулаторна рамка с оглед изпълнение на техния план за действие относно стратегическите пропуски, идентифицирани от FATF през 2010 и 2011 г. Посочените страни съответно вече не са обект на мониторинг от страна FATF във връзка с глобалното съответствие в сферата на противодействието на ИП и ФТ. FATF призовава изброените страни да продължат да работят за преодоляването на проблемите в тази сфера, идентифицирани по време на оценителните им доклади.

Изявленията на FATF на английски и френски език се публикуват на адрес http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and non-cooperative jurisdictions.

 

 
Съобщение относно прилагането на финансовите ограничения спрямо Иран, въведени с Регламент (ЕС) № 267/2012 от 23 март 2012 г.

На 23 януари 2012 г. е прието Решение 2012/35/ОВППС, което предвижда допълнителни ограничителни мерки по отношение на Иран, включително забрана за покупката, вноса и транспортирането от Иран на суров петрол и петролни продукти; забрана за продажбата, покупката, транспортирането или посредничеството със злато, благородни метали и петролни продукти и диаманти към, от или в полза на правителството на Иран, както и разширяване на мерките за замразяване на активи. Решение на Съвета 2012/152/ОВППС от 15 март 2012 г. забранява предоставянето на специализирани услуги за финансови съобщения, използвани за обмен на финансови данни на лицата, включени в ограничителните списъци спрямо Иран. С Регламент (ЕС) № 54/2012 и Регламент (ЕС) 56/2012 от 23 януари 2012 г. са въведени част от мерките за замразяване на активи и са включени допълнителни лица в ограничителните списъци. На 23 март 2012 г. е приет Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран, в сила от 24 март 2012 г. Новият регламент отменя Регламент (ЕС) № 961/2010, въз основа на който е издадена Заповед № З-328/18.02.2011 г. относно прилагането на ограниченията върху прехвърлянето на финансови средства и върху финансовите услуги.  Новият Регламент (ЕС) № 267/2012 разширява списъка на лица, спрямо които се прилагат ограничителните мерки (замразяване на активи и предоставяне на услуги) и въвежда следните нови елементи, свързани с прилагането на ограничителните мерки:

1. Нови определения – В новия Регламент понятието „прехвърляне на финансови средства, освен плащанията по електронен път, включва „всяка трансакция не по електронен път посредством разплащане в брой, с чекове или счетоводни вписвания, с цел получателят да получи финансовите средства, независимо от това дали платецът и получателят са едно и също лице”. Също така се въвежда (чл. 30, параграф 2) и определение на понятието „операции, които изглеждат свързани“, както следва:

- „поредица от последователни прехвърляния от или до едно и също иранско лице, образувание или орган, които са направени във връзка с едно задължение за прехвърляне на финансови средства, когато всяко индивидуално прехвърляне е под прага, установен в параграф 1, но които заедно отговарят на критериите за нотифициране или разрешение; или
- поредица от прехвърляния, включващи различни доставчици на платежни услуги или физически или юридически лица, която засяга едно задължение за прехвърляне на финансови средства”.

2. Променя се номерацията на разпоредбите в Глава V „Ограничения върху прехвърлянето на финансови средства и върху финансовите услуги”, като част от разпоредбите са изменени или допълнени. Чл. 30 на новия Регламент съдържа същите хипотези за уведомяване и искане на разрешение при преводи като чл. 21 на Регламент (ЕС) № 961/2010, но в параграф 3 са подробно уредени институциите, които следва да извършват уведомяването и искането на разрешение за превод. В същия параграф са предвидени и изисквания за уведомяване при прехвърляне на средства, което не се извършва по електронен път. Предвидено е и изключение от изискването за уведомяване и искане на разрешение за „лицата, образуванията или органите, които просто трансформират документи на хартиен носител в електронни данни и действат съгласно договор с кредитна или финансова институция”, както и за „физическо или юридическо лице, образувание или орган, което само предоставя на кредитни или финансови институции система за съобщения или друга помощна система за превод на средства, или системи за клиринг и сетълмент”. Изискванията за преводите се отнасят до всички преводи на средства от и към ирански лица, включително лица, които са извън Иран, но се контролират пряко или непряко от лица в Иран. Преводите от и към тези лица попадат в предмета на Регламента дори ако преводите се извършват изцяло извън Иран. Следва да се включат и определени юридически лица, които са извън Иран, например задграничен клон на иранско дружество. Според дефиницията на „иранско лице” преводи от гражданин на Иран, който не се намира в Иран или не пребивава в Иран, към гражданин на България не попадат в ограниченията по чл. 30 от Регламента.

По отношение на параграф 2 на чл. 30 от Регламента следва да се има предвид, че преводи, които не се нареждат пряко до или от иранско лице, а преминават през един или повече посредници също следва да попадат в ограниченията на чл. 30. Чл. 32 на новия Регламент доразвива изискванията на чл. 23 на Регламент (ЕС) № 961/2010, като изрично изисква засилени мерки за комплексна проверка, докладване на съмнителни операции и други мерки по отношение на обменните бюра. Така параграф 2 определя, че мерките, посочени в параграф 1, се прилагат за финансовите и кредитните институции в работата им с:

„а) обменните бюра, кредитни и финансови институции, установени в Иран;

б) клонове и дъщерни дружества, които попадат в обхвата на член 49, на кредитни и финансови институции и обменни бюра, установени в Иран;

в) клонове и дъщерни дружества, които не попадат в обхвата на член 49, на кредитни и финансови институции и обменни бюра, установени в Иран; и

г) обменни бюра, кредитни и финансови институции, които не са установени в Иран, но се контролират от лица или образувания, установени в Иран.

”Чл. 33 продължава действието на предишните ограничения, въведени с Регламент (ЕС) 961/2010, а именно забрани за откриване на нови сметки в кредитни или финансови институции в Иран или посочени в параграф 2 на чл. 32, установяване на нови кореспондентски банкови отношения с посочените кредитни и финансови институции, откриване на нови представителства в Иран или създаването на нови клонове или дъщерни дружества в Иран, придобиването или разширяването на участие или придобиването на всякакъв друг вид дялово участие в кредитна или финансова институция в Иран или посочена в чл. 32, параграф 2. Чл. 34 потвърждава ограниченията за покупка на държавни облигации или гарантирани от държавата облигации. Чл. 35 на новия Регламент доразвива изискванията на чл. 26 на Регламент (ЕС) № 961/2010 по отношение на застрахователните услуги. Предвидени са изключения, които включват:

•    Предоставянето на задължително застраховане или застраховка гражданска отговорност или екологична отговорност, както и предоставянето на застраховане на ирански дипломатически или консулски мисии в Съюза.

•    Предоставянето на застраховане или посредничеството при застраховане, включително на здравни застраховки и застраховки за пътуване, или за презастраховане на физически лица, действащи в лично качество, с изключение на лицата, включени в списъците.

•    Предоставянето на застраховане или презастраховане, или посредничество при застраховане на собственик на плавателен съд, въздухоплавателно или превозно средство, нает(о) от „иранско лице” (според определението на Регламента).

Компетентен орган, който да получава от доставчиците на платежни услуги писмени уведомления за прехвърлянето на финансови средства от и към иранско лице съгласно чл. 30 на Регламент (ЕС) № 267/2012, е САД „Финансово разузнаване” на ДАНС (САД ФР – ДАНС). Според въведената организация САД ФР – ДАНС също така следва да получава от доставчиците на платежни услуги писмени искания за разрешения за прехвърляне на финансови средства в съответствие с чл. 30, параграф 1, буква в), като предварителното одобрение следва да се смята за дадено, ако председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” не е възразил в писмен вид срещу прехвърлянето на финансови средства в посочения в Регламента срок от четири седмици. САД ФР – ДАНС е също компетентният орган, който да получава и анализира уведомленията при съмнение за връзка на дадени сделки и трансакции с финансиране на разпространението на ядрено оръжие, съгласно чл. 32, параграф 1, буква г) на Регламента.

 

Приложения: Регламент (ЕС) 267/2012 BG
REGULATION (EU) No 267/2012
 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение офшорната банка Overseas First Federal Bank

Финансово-разузнавателната служба (ФРС) на Сейнт Винсент и Гренадини уведоми, че офшорната банка Overseas First Federal Bank (http://www.overseasfirstfederal.com/en/investment_account.htm), с международен пощенски адрес в Аризона, рекламира себе си като оперираща под юрисдикцията на Сейнт Винсент и Гренадини.

ФРС на Сейнт Винсент и Гренадини обръща внимание, че горепосочената банка не е лицензирана по Закона за международните банки на страната. В уведомлението е посочено, че Международната служба за финансови услуги на Сейнт Винсент и Гренадини не е издавала лиценз за опериране на банка Overseas First Federal Bank като офшорна в страната.

На своя уебсайт банка Overseas First Federal Bank е посочила като детайли за контакти: Sutherland’s Building, Murray Road, Kingston, St. Vincent. Проведените предварителни проучвания показват, че няма банка, която да осъществява бизнес дейност на този адрес. Установено е, че публикуваната снимка на уебсайта на банката не е от Sutherland’s Building.

В допълнение, посочените телефонни контакти не са номера на Сейнт Винсент и Гренадини.

Предвид изложеното САД „Финансово разузнаване” обръща внимание на рисковете от измами и изпиране на пари и призовава да не бъдат установявани бизнес отношения с банка Overseas First Federal Bank.

 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП във връзка с последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Иран и Сирия

САДФР-ДАНС обръща внимание на последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Иран, които предвиждат ограничителни мерки спрямо Централната банка на Иран и Bank Tejarat, а именно:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2012 на Съвета от 23.01.2012 за изпълнение на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран - Централна банка на Иран (известна също като Централна банка на Ислямска република Иран), Bank Tejarat и множество други лица се добавят към списъка на приложение VІІІ на Регламент (ЕС) № 961/2010.

  • Регламент (ЕС) № 56/2012 на Съвета от 23.01.2012 за изменение на Регламент (ЕС) № 961/2010 - добавя се чл. 19а, според който забраните в чл.16 не се прилагат за някои случаи отнасящи се до Централната банка на Иран и Bank Tejarat.

По смисъла на чл. 16, параграф 2, отнасящ се до лицата включени в приложение VІІІ, се замразяват всички техни принадлежащи, притежавани, държани или контролирани финансови средства и икономически ресурси.

Не се предоставят нито пряко, нито непряко финансови средства или икономически ресурси в полза на лица или образуванията, изброени в приложения VII и VIII.

Изключенията на чл. 19а се отнасят до трансфери, получени и замразени след 23.01.2012 г., извършващи се от или чрез Централната банка на Иран, когато: са свързани с дължими плащания по договор от лица извън приложение VII или VIII и при разрешение от компетентния орган на съответната държава членка; имащи за цел предоставяне на финансовите институции под юрисдикцията на държавите членки, необходимата ликвидност за финансиране на търговията и при разрешение от съответния компетентен орган.

Що се отнася до Bank Tejarat, тя може да извършва за срок от два месеца след датата на посочването й плащане от финансови средства или икономически ресурси, получени и замразени след датата на посочването й, или да получава плащане след датата на посочването й, при условие че такова плащане е дължимо по определен търговски договор, и компетентният орган на съответната държава-членка е определил за всеки отделен случай, че плащанията няма да бъдат пряко или непряко получени от лице или образувание, посочено в приложение VII и приложение VIII.

  • Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23.01.2012 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран.

В Решението са включени разпоредби, с които се забранява вносът, закупуването или транспортът на ирански суров нефт, петролни продукти (чл. 3а) и ирански нефтохимични продукти (чл. 3б), както и тяхното пряко или непряко финансиране или предоставяне на финансова помощ, застраховане и презастраховане. Изключение прави изпълнението на договори до 01.07.2012 г. за внос, закупуване или транспорт на ирански суров нефт и петролни продукти, сключени преди 23.01.2012 г. и изпълнението на договори за ирански нефтохимични продукти до 01.05.2012 г.


САДФР-ДАНС обръща внимание и на последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Сирия, а именно: Решение за изпълнение 2012/37/ОВППС на Съвета от 23.01.2012 г. за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, според което Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank, Syrian Lebanese Commercial Bank се добавят в приложение І на Решение 2011/782.

 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП по отношение на държави с повишен риск за изпиране на пари и финансиране на тероризма

По време на пленарната среща на FATF (Групата за защита на финансовата система към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие),  състояла се през февруари 2012 г., е прието и публикувано на 16.02.2012 г. ново изявление по отношение на юрисдикции, които не прилагат достатъчни мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или спрямо които се предвижда прилагането на ответни мерки. Изявлението посочва две групи юрисдикции, при които има значителни рискове, както следва:

1. В изявлението си FATF призовава отново държавите да прилагат ответни мерки спрямо Иран и Северна Корея поради значителния и продължаващ риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП и ФТ).

С цел защита на финансовата система предвид недостатъчните механизми за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ) в Иран, FATF повтаря своята загриженост по отношение на липсата на съществени промени и въвеждането на смислени мерки за противодействие на ИП и ФТ. Особена загриженост предизвиква неспособността на Иран да ограничи рисковете, свързани с финансирането на тероризма. FATF призовава Иран да предприеме незабавни мерки за криминализиране на финансирането на тероризма и за въвеждане на изисквания за докладване на съмнителни операции.

FATF потвърждава своето обръщение към държавите и призовава всички юрисдикции да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание на бизнес-отношенията и транзакциите с Иран, включително ирански търговски дружества и финансови институции. В допълнение към мерките за разширена проверка, FATF подновява призива си от 25.02.2009 г. към своите членове и призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни ответни мерки за защита на своите финансови сектори от рискове, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от Иран. FATF отново призовава юрисдикциите да прилагат превантивни мерки спрямо кореспондентските отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и разширената проверка. Поради продължилите заплахи от ФТ, произлизащи от Иран, юрисдикциите трябва да вземат предвид вече предприетите стъпки и възможни допълнителни ответни мерки, като засилят съществуващите такива.  В случай че Иран не предприеме мерки за намаляване на тези рискове, FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към засилване на ответните мерки през юни 2012 г.

САДФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) 961/2010 спрямо Иран, и уведомяване на дирекцията както в случаите, посочени в Регламента, така и при всички случаи на съмнение по отношение на лица и операции, свързани с Иран.

Наред с посочените мерки спрямо Иран, FATF отново изразява загрижеността си към недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ, прилагани от Корейската народнодемократична република (Северна Корея). FATF потвърждава отново своя призив от 25.02.2011 г. към всички юрисдикции да прилагат разширени мерки по отношение на професионалните отношения и операции със Северна Корея, включително севернокорейски дружества и финансови институции. В допълнение  FATF призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни мерки, за да защитят своите финансови сектори от ИМ и ФТ рискове, произтичащи от КНДР. Наред с това се призовава за прилагането на ответни мерки спрямо Северна Корея, включително мерки по отношение на кореспондентските отношения, които биха могли да бъдат използвани за заобикаляне на мерките.

Във връзка с изявлението на FATF САДФР-ДАНС обръща внимание на необходимостта от прилагане на Решение 2010/800/ОВППС на Съвета от 22 декември 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република, по-специално чл. 6 от Решението. Решението предвижда прилагането на засилен мониторинг на всички операции с банки, установени в Северна Корея, техни клонове и дъщерни дружества, както и финансови образувания, контролирани от лица или образувания, установени в Северна Корея. Разширените мерки следва да включват, при отношенията с горепосочените банки и финансови институции:

  • непрекъснато наблюдение на движението по сметките
  • изискване на пълна информация за наредителя и бенефициента при извършване на плащания и отказ за извършване на операции, когато тази информация не е предоставена
  • незабавно уведомяване на САДФР-ДАНС при установяване на необичайни или съмнителни операции.

2. В рамките на процеса на мониторинг и насърчаване на юрисдикциите за пълно прилагане на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, FATF обръща внимание на следните юрисдикции, които не са се ангажирали активно за преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ и биха могли да са източник на по-висок риск: Куба, Боливия, Етиопия, Гана, Индонезия, Кения, Мианмар, Нигерия, Пакистан, Демократична република Сао Томе и Принсипи, Шри Ланка, Сирия, Танзания, Тайланд и Турция.

FATF насърчава Гана да продължи своя план за действие по прилагането на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, включвайки и: криминализирането на ИП и ФТ; създаването и прилагането на адекватни мерки за конфискация на средства, свързани с ИП; създаването на напълно функционираща финансово-разузнавателна служба (ФРС) и създаването и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на активи, свързани с тероризъм.

Въпреки предприетите стъпки от страна на Индонезия, FATF призовава страната да работи върху прилагането на своя план за действие, включвайки: криминализиране на ФТ; създаването и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на средства, свързани с тероризма; и изменение и прилагане на закони или други инструменти за пълното прилагане на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма от 1999 г.

FATF насърчава Нигерия да обърне внимание на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ, включително: адекватно криминализиране на ИП и ФТ; и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на активи, свързани с тероризъм.

Въпреки положените усилия от Пакистан, страната не е направила достатъчен прогрес в прилагането на своя план за действие и някои пропуски остават. Пакистан се нуждае от създаването на законодателство, което да посрещне  стандартите на FATF що се отнася до присъдите за финансиране на тероризъм и способността за идентифициране, замразяване и конфискация на активи, свързани с тероризма. FATF насърчава Пакистан да продължи да прилага плана си за действие, включително показването на ефективен закон за доставчиците на парични услуги и прилагането на ефективен контрол за трансакции в брой през граница.

FATF призовава Демократична република Сао Томе и Принсипи да продължи да работи върху своя план за действие, включително с: адекватното криминализиране на ИП и ФТ, създаването на действаща и ефективна ФРС; да осигури надзор и правила, свързани с ИП и ФТ и отнасящи се до финансовите институции и определена категория задължени лица (казина, агенти за сделки с недвижимо имущество, търговци на ценни метали, търговци на скъпоценни камъни, адвокати, нотариуси, и други независими лица, извършващи правни консултации и счетоводни услигу,  доставчици на доверителни и дружествени услуги); прилагането на ефективни и пропорционални санкции уреждащи случаи с физически и юридически лица, които не придържат към национални изисквания срещу ИП и ФТ.

FATF призовава Танзания да обърне внимание на оставящите й пропуски, включително: да определи дали ИП е адекватно криминализирано; криминализиране на ФТ; изготвянето и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи, както и прилагането на резолюции 1267 и 1373 на Съвета за сигурност на ООН чрез закон, правила и други, изпълними средства; създаване на ефективни мерки за комплексна проверка; създаването на действаща и ефективна ФРС и др.

Въпреки предприетите стъпки за подобряването на мерките за ИП и ФТ, FATF отчита недостатъчен прогрес по прилагането плана за действие на Тайланд. FATF призовава Тайланд да включи в плана си: криминализирането на ФТ; изготвянето и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи; по-нататъшно засилване на надзора за ИП и ФТ.

САДФР-ДАНС обръща внимание и на последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Сирия, а именно: Решение за изпълнение 2012/37/ ОВППС на Съвета от 23.01.2012 г. за изпълнение на Решение 2011/782/ ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, според което Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank, Syrian Lebanese Commercial Bank се добавят в приложение І на Решение 2011/782.

В рамките на процеса на мониторинг FATF продължава своите усилия за набелязване на юрисдикции с пропуски в системата за превенция на ИП и ФТ, като насърчава действията за преодоляването им.  Сред тези юрисдикции са: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аржентина, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Киргизстан, Монголия, Мароко, Намибия, Непал, Никарагуа, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Тринидад и Тобаго, Венецуела и Зимбабве,  Хондурас и Парагвай Еквадор, Филипини, Виетнам и Йемен.  След допълнителен преглед на системите за превенция в тези държави е възможно в бъдеще FATF да вземе решение за включването на някои от тях в групата на рисковите страни.

Изявленията на FATF на английски и френски език се публикуват на адрес http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and non-cooperative jurisdictions.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 4 от 6