Съобщения
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано изявление на Монивал по отношение на Босна и Херцеговина

В допълнение към публикувано на 1 юни 2014 г. публично изявление, с което Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Монивал) към Съвета на Европа, изразява безпокойството си по отношение на установени по време на оценителния кръг през 2010 г. пропуски в системата за противодействие на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризъм (ФТ) в Босна и Херцеговина, на 19 септември 2014 г. е публикувано ново изявление, с което от Комитета отбелязват, че предложенията за отстраняване на важни пропуски в закона за противодействие на ИП и ФТ са били одобрени от Босна и Херцеговина и са влезли сила на 25 юни 2014 г., въпреки това обаче промените по отношение на Наказателния кодекс на страната все още не са приети.

В своето изявление Монивал моли настойчиво Босна и Херцеговина незабавно да предприеме действия за преодоляване на установените пропуски в областта на противодействието на ИП и ФТ, по-специално като приеме необходимите изменения в Наказателния кодекс на страната.

Монивал отново призовава всички държави и територии, оценявани от Комитета и други страни, да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание по отношение на операции с лица и финансови институции от или в Босна и Херцеговина, като прилагат засилени мерки, за да отговорят на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Пълният текст на изявлението на Монивал на английски и френски език е публикуван на адрес:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Publications/PublicStatement19.09.2014.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Publications/DeclarationPublique19.09.2014.pdf

 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на държави с повишен риск за изпиране на пари и финансиране на тероризма

По време на пленарната среща на FATF (Групата за защита на финансовата система към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), състояла се през юни 2014 г., е прието и публикувано на 27.06.2014 г. ново изявление по отношение на юрисдикции, спрямо които се предвижда прилагането на ответни мерки или такива които не прилагат достатъчни мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Изявлението посочва две групи юрисдикции, при които има значителни рискове, както следва:

1. В изявлението си FATF отново призовава държавите да прилагат ответни мерки спрямо Иран и Северна Корея, за да защитят международната финансова система от продължаващия и значителен риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП и ФТ), произтичащ от тези юрисдикции.

FATF остава особено загрижена относно неуспеха на Иран да ограничи рисковете, свързани с ФТ и произтичащата от това сериозна заплаха за интегритета на международната финансова система, въпреки поетия ангажимент от страна на Иран.

FATF потвърждава своето обръщение към държавите и призовава всички юрисдикции да уведомят своите финансови институции да обръщат специално внимание на бизнес-отношенията и транзакциите с Иран, включително с ирански търговски дружества и финансови институции. В допълнение, FATF подновява призива си от 25.02.2009 г. към своите членове и призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни ответни мерки за защита на своите финансови сектори от рискове, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от Иран. FATF продължава да призовава юрисдикциите да прилагат превантивни мерки спрямо кореспондентски отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и разширената проверка. FATF призовава да се вземат предвид рисковете от ИП/ФТ, когато страните разглеждат искания за откриване на клонове и филиали в техните юрисдикции от ирански финансови институции.

Поради продължилите заплахи от ФТ, произлизащи от Иран, юрисдикциите трябва да вземат предвид вече предприетите стъпки и възможни допълнителни ответни мерки или да засилят съществуващите такива.

FATF приканва Иран да предприеме незабавни мерки за отстраняването на недостатъците в режима си за противодействие на ИП/ФТ, и по-специално чрез криманилизиране на финансирането на тероризма и ефективно прилагане на изисквания за докладване на съмнителни операции. В случай че Иран не предприеме конкретни стъпки за подобряване на режима си за борба с ФТ, FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към засилване на ответните мерки през октомври 2014 г.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) 267/2012 и неговите последни изменения спрямо Иран, и уведомяване на дирекцията както в случаите, посочени в Регламента, така и при всички случаи на съмнение по отношение на лица и операции, свързани с Иран.

Наред с посочените мерки спрямо Иран, FATF посочва, че от февруари 2014 г. Корейската народнодемократична република (Северна Корея) е поела ангажимент да дискутира с FATF недостатъците си в режима за противодействие на ИП/ФТ.

FATF отново изразява загрижеността си към неуспеха на Северна Корея да се справи със значителните недостатъци в системата си противодействие на ИП и ФТ и произтичащата от това сериозна заплаха за интегритета на международната финансова система. FATF приканва Корейската народнодемократична република да предприеме незабавни мерки за отстраняването на недостатъците в режима си.

FATF потвърждава отново своя призив от 25.02.2011 г. към всички юрисдикции да прилагат разширени мерки по отношение на професионалните отношения и операции със Северна Корея, включително със севернокорейски дружества и финансови институции.

В допълнение FATF призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни мерки, за да защитят своите финансови сектори от рисковете от ИМ и ФТ, произтичащи от КНДР. Наред с това FATF посочва, че юрисдикциите трябва да защитават системите си от кореспондентски отношения, които биха могли да бъдат използвани за заобикаляне или избягване на ответните мерки. FATF призовава да се вземат предвид рисковете от ИП/ФТ, когато страните разглеждат искания за откриване на клонове и филиали в техните юрисдикции от севернокорейски финансови институции.

Във връзка с изявлението на FATF САДФР-ДАНС обръща внимание на необходимостта от прилагане на Решение 2013/183/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на решение 2010/800 ОВППС.

2. В рамките на процеса на мониторинг и насърчаване на юрисдикциите за пълно прилагане на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, FATF обръща внимание на следните юрисдикции, които не са постигнали значителен прогрес при преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ и биха могли да са източник на по-висок риск: Алжир, Еквадор, Индонезия и Мианмар.

FATF посочва, че Алжир е предприела стъпки към подобряването на режима си за противодействие на ИП и ФТ, включително чрез влизане в сила на изменения в нейния Наказателния кодекс за разширяване на обхвата на криминализиране на терористични актове. Въпреки това FATF посочва, че Алжир не е постигнала достатъчен прогрес в прилагането на своя план за действие в установените срокове и призовава страната да продължи да работи за отстраняването на пропуските, включително чрез адекватно криминализиране на ФТ, създаването и прилагането на адекватна правна рамка за идентифициране, проследяване и замразяване на активи, свързани с тероризма и приемането на задължения за проверка на клиентите в съответствие със стандартите на FATF.

По отношение на Еквадор FATF посочва, че страната е предприела стъпки към подобряване на режима си за противодействие на ИП и ФТ, включително чрез влизането сила на нов Наказателен кодекс, който включва разпоредби криминализиращи адекватно ИП и ФТ. FATF посочва, че въпреки предприетите мерки от страна на Еквадор, страната не е постигнала достатъчен прогрес и тя трябва да продължи да работи за прилагането на плана си за действие, включително чрез въвеждане на адекватни процедури за установяване и замразяване на активи, свързани с тероризма и за изясняване на процедури за конфискация на средства, свързани с ИП. FATF посочва, че Еквадор трябва да продължи със засилването на надзора над финансовия сектор.

Въпреки предприетите стъпки от страна на Индонезия, FATF посочва, че страната не е постигнала достатъчен прогрес при прилагането на своя план за действие в установените срокове и някоя пропуски в противодействието на ФР все още остават що се отнася до развиването и прилагането на адекватна правна рамка и процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи.

FATF призовава Индонезия да работи върху отстраняването на оставащите пропуски в съответствие със стандартите на FATF чрез пълно прилагане на Резолюция 1267 на Съвета за сигурност на ООН и изясняване на правната рамка и процедурите за замразяване на терористични активи.

Въпреки положените усилия от страна на Мианмар, FATF информира, че страната не е постигнала достатъчен прогрес при прилагането на плана си за действие. FATF посочва, че Мианмар трябва да продължи да работи за отстранявнето на пропуските, включително чрез адекватно криминализиране на ФТ, създаването и прилагането на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи, засилване на правната рамка за екстрадиция във връзка в ФТ, осигуряване на напълно оперативно и ефективно функциониращо финансово-разузнавателно звено, засилване на финансовата прозрачност и мерките за идентифициране на клиента.

Изявленията на FATF на английски и френски език се публикуват на адрес http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and non-cooperative jurisdictions.

 
Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с публикувано изявление на Монивал по отношение на Босна и Херцеговина

На 1 юни 2014 г. Комитетът на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Монивал) към Съвета на Европа публикува изявление, с което изразява безпокойството си по отношение на установени по време на оценителния кръг през 2010 г. пропуски в системата за противодействие на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризъм (ФТ) в Босна и Херцеговина.

В съобщението е посочено, че по време на 35-та пленарна среща на Монивал (в периода 11-14 април 2011 г.) в Страсбург, Босна и Херцеговина е приканена да развие ясен план за действие с реални срокове за отстраняване на установени основни пропуски в отговор на третия оценителен кръг на Монивал.

Монивал отбелязва, че на 10.10.2011 г. Съветът на министрите на Босна и Херцеговина приема план за действие, но на пленарно заседание (9-13 декември 2013 г.) на Комитета е отбелязано, че по-голямата част от целите на плана за действие все още на са напълно постигнати, тъй като не са приети необходимите изменения за отстраняване на важни пропуски в закона за противодействие на ИП и ФТ и са отхвърлени важни изменения по отношение на Наказателния кодекс на страната.

В своето изявление Монивал приканва Босна и Херцеговина незабавно да предприеме действия за преодоляване на установените пропуски в областта на противодействието на ИП и ФТ, като приеме необходимите изменения в законодателството.

Монивал призовава всички държави и територии, оценявани от Комитета и други страни, да посъветват своите финансови институции да обръщат специално внимание по отношение на операции с лица и финансови институции от или в Босна и Херцеговина, като прилагат засилени мерки, за да отговорят на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Пълният текст на изявлението на Монивал на английски и френски език е публикуван на адрес:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/MONEYVALpubstatement_BiH_en.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/MONEYVALpubstatement_BiH_fr.pdf

 
Съобщение до задължените по ЗМИП лица във връзка с Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета на ЕС относно налагането на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания или органи с оглед на ситуацията в Украйна

На 05.03.2014 г. беше приет Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета на ЕС относно налагането на ограничителни мерки срещу определени лица, образувания или органи с оглед на ситуацията в Украйна. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Регламента всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, дължани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, посочени в приложението към Регламента, трябва да бъдат замразени. Не е разрешено предоставянето (пряко и непряко) на средства и икономически ресурси на тези лица (чл. 2, ал. 2). Приложението към регламента включва лица, които в съответствие с чл. 1 от Решение на Съвета № 2014/119/ОВППС от 05.03.2014 г. са идентифицирани от Съвета като отговорни за присвояване на държавни средства или за нарушения на човешките права в Украйна, както и физически или юридически лица, свързани с тях.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане от страна на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) освен на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) № 208/2014 (незабавно блокиране на средства на лицата от Приложение І на Регламента), и на разширени мерки по отношение на клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Украйна, и своевременно уведомяване на дирекцията за съмнителни операции, които предизвикват съмнение за наличие на средства с престъпен произход (корупция, присвояване и др.), или изпиране на пари.

 
Съобщение за обучение на юридически лица с нестопанска цел относно прилагане на ЗМИП и ЗМФТ

САД „Финансово разузнаване” на ДАНС организира безплатно обучение на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) относно прилагане на ЗМИП и ЗМФТ. Обучението ще се проведе на 20.01.2014г. от 14,00 до 16,00 часа в сградата на ДАНС – гр. София, бул. „Черни връх” № 45. Лицата, които желаят да се включат в обучението следва да изпратят писмена заявка на email:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  до 10.01.2014 г., съдържаща трите имена и ЮЛНЦ, което представляват.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

Страница 3 от 6