Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на държави с повишен риск за изпиране на пари и финансиране на тероризма, във връзка с чл. 7а, ал. 4 от ЗМИП

„Съгласно член 9, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, с цел защита на правилното функциониране на вътрешния пазар следва да бъдат идентифицирани третите държави, чиито стратегически слабости в националната им уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“). С член 9, параграф 2 от тази директива на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове с цел идентифициране на високорисковите трети държави, като взема предвид стратегическите им слабости, и се определят критериите, на които следва да се основава оценката на Комисията. Въз основа на това идентифициране задължените субекти следва да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента при установяване на делови отношения или осъществяване на сделки с физически лица или правни образувания, установени във включените в списъка държави, в съответствие с член 18, параграф 1 от Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари.

На 14 юли 2016 г. и 27 октомври 2017 Европейската комисия прие съответно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 и Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 , в които се идентифицират няколко трети държави, чиито стратегически слабости в националната им уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, а именно:

Афганистан, Босна и Херцеговина, Гвиана, Ирак, Лаоска народнодемократична република, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен и Етиопия – категория високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF.

Иран – категория високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са решили да търсят техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF, които са идентифицирани в публично изявление на FATF.

Корейска народнодемократична република (КНДР) – категория високорискови трети държави, в които са налице продължаващи и значителни рискове по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които многократно не са успели да се справят с установените слабости и които са идентифицирани в публично изявление на FATF.

 

В съответствие с член 18 от Директива (ЕС) 2015/849 задължените субекти от всички държави-членки трябва да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента в отношенията си с физически лица или правни образувания, установени във високорискови трети държави, както са определени в горепосочения делегиран акт.

               

Комисията преразглежда списъка на високорисковите трети държави, изброени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, в подходящи моменти с оглед на постигнатия от тези високорискови трети държави напредък в отстраняването на стратегическите слабости в тяхната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията взима предвид в оценките си новата информация от международни организации и органи определящи стандартите, като например издаваните от Специалната група за финансови действия (FATF) документи и публикуваните от същата публични изявления.

 

Следва да се отбележи, че в  най-новото изявление на FATF от ноември 2018 г., са включени три допълнителни държави към горепосочените, идентифицирани от FATF като високорискови, а именно Тунис, Шри Ланка и Тринидад и Тобаго.

Въпреки, че последните три държави не са включени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, САД ФР – ДАНС призовава задължените лица да обръщат повишено внимание и върху операциите спрямо тези три държави, които според FATF представляват риск за международната финансова система.

Изявленията на FATF се публикуват на адрес http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and other monitored jurisdictions, а промените в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз на адрес: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.