Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП във връзка с изменение на списъка по чл. 4б, т. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма на физически лица, юридически лица, групи и организации, спрямо които се прилагат мерките по ЗМФТ

На 01.06.2016 г. беше прието решение на Министерския съвет на Република България съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) за изменение на списъка по чл. 4б, т. 3 от ЗМФТ (приет с Решение № 265 на МС от 23.04.2003 г.) на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по ЗМФТ. С приетото решение на МС се разширява кръгът на лицата по раздел III от списъка по чл. 4б, т. 3 от ЗМФТ с такива, срещу които е образувано наказателно производство не само за тероризъм и/или финансирането му, но и за набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, както и за излизане или влизане през границата на страната и незаконно пребиваване с цел участие в тероризъм. По предложение на Главния прокурор на Република България се създава нов раздел IV – за лица, за които има достатъчно данни, че осъществяват дейност, свързана с тероризъм или с финансиране на тероризъм. В него се включват предполагаемите извършители на терористичния акт на летище Сарафово през 2012 г. – Хадж Хасан и Фарах Мелиад.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане от страна на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП както на мерките по чл. 3 от ЗМФТ (блокиране и забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси), съобразявайки горепосоченото изменение на списъка по чл. 4б, т. 3 от ЗМФТ, така и на мерките, залегнали в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и в регламентите на Европейския парламент и на Съвета във връзка със санкции за тероризъм или финансирането му.