Съобщение за лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на държави с повишен риск за изпиране на пари и финансиране на тероризъм

По време на пленарната среща на FATF (Групата за защита на финансовата система към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие),  състояла се през юни 2013 г. в Осло, е прието и публикувано на 21.06.2013 г. ново изявление по отношение на юрисдикции, които не прилагат достатъчни мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или спрямо които се предвижда прилагането на ответни мерки. Изявлението посочва две групи юрисдикции, при които има значителни рискове, както следва:

1. В изявлението си FATF отново призовава държавите да прилагат ответни мерки спрямо Иран и Северна Корея поради продължаващия  и значителен риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП и ФТ).

FATF остава особено загрижена относно неуспеха на Иран да ограничи рисковете, свързани с ФТ, и произтичащата от това сериозна заплаха за интегритета на международната финансова система, въпреки ангажирането на Иран с FATF и скорошното предоставяне на съотносима информация от страната.

 FATF потвърждава своето обръщение към държавите и призовава всички юрисдикции да уведомят своите финансови институции да обръщат специално внимание на бизнес отношенията и транзакциите с Иран, включително с ирански търговски дружества и финансови институции. В допълнение на разширената проверка, FATF подновява призива си от 25.02.2009 г. към своите членове и призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни ответни мерки за защита на своите финансови сектори от рискове, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от Иран. FATF отново призовава юрисдикциите да прилагат превантивни мерки спрямо кореспондентските отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и практиките за намаляване на риска, и да имат предвид рисковете, свързани с ИП и ФТ, при разглеждането на заявления на ирански финансови институции за откриване на клонове и филиали в тези юрисдикции. Поради продължилите заплахи от ФТ, произлизащи от Иран, юрисдикциите трябва да вземат предвид вече предприетите стъпки и възможни допълнителни ответни мерки или да засилят съществуващите такива.

FATF призовава Иран незабавно и ясно да обърне внимание на недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ, по-специално чрез криминализиране на ФТ и ефективно въвеждане на изискванията за докладване на съмнителни операции (ДСО). В случай че Иран не предприеме конкретни стъпки за подобряване на режима си за борба с ФТ, FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към засилване на ответните мерки през октомври 2013 г.

САД ФР-ДАНС подчертава необходимостта от стриктно прилагане на мерките, залегнали в Регламент (ЕС) 267/2012 и неговите последни изменения спрямо Иран (Регламент (ЕС) № 522/2013 от 6 юни 2013 г.), и уведомяване на дирекцията както в случаите, посочени в Регламента, така и при всички случаи на съмнение по отношение на лица и операции, свързани с Иран.

Наред с посочените мерки спрямо Иран, FATF отново изразява загрижеността си към недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ, прилагани от Корейската народнодемократична република (Северна Корея). От февруари 2013 г. КНДР е продължила директния контакт с FATF и се е ангажирала допълнително с Азиатско-тихоокеанската група за противодействие на ИП (APG). FATF призовава КНДР да развива сътрудничеството си с тези органи с оглед съгласуване с FATF на план за действие за преодоляване на недостатъчните мерки за противодействие на ИП и ФТ.

FATF остава загрижена относно неуспеха на КНДР да преодолее пропуските в режима си за противодействие на ИП и ФТ и произтичащата от това сериозна заплаха за интегритета на международната финансова система. FATF призовава КНДР незабавно и ясно да обърне внимание на недостатъчните мерки в тази сфера.

FATF потвърждава отново своя призив от 25.02.2011 г. към всички юрисдикции да предупреждават финансовите си институции да обръщат особено внимание на бизнес отношенията и операциите със Северна Корея, включително със севернокорейски дружества и финансови институции. В допълнение  на разширената проверка FATF призовава членовете си и всички юрисдикции да прилагат ефективни контрамерки, за да защитят своите финансови сектори от рисковете, свързани с ИП и ФТ, произлизащи от КНДР. Наред с това FATF призовава всички юрисдикции да прилагат ответни мерки спрямо Северна Корея по отношение на кореспондентските отношения, когато те се използват за заобикаляне или избягване на ответните мерки и практиките за намаляване на риска, и да имат предвид рисковете, свързани с ИП и ФТ, при разглеждането на заявления на севернокорейски финансови институции за откриване на клонове и филиали в тези юрисдикции.

Във връзка с изявлението на FATF САДФР-ДАНС обръща внимание на необходимостта от прилагане на Решение 2013/183/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. и Регламент (ЕС) № 696/2013 от 22 юли 2013 за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу КНДР.

2. В рамките на процеса на мониторинг и насърчаване на юрисдикциите за пълно прилагане на международните стандарти за противодействие на ИП и ФТ, FATF обръща внимание на следните юрисдикции, които не са постигнали достатъчен прогрес при преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ или не са се ангажирали с план за действие, разработен в сътрудничество с FATF за преодоляване тези пропуски: Еквадор, Етиопия, Индонезия, Кения, Мианмар, Пакистан, Сао Томе и Принсипи, Сирия, Танзания, Турция, Виетнам и Йемен.

САДФР-ДАНС обръща внимание на последните изменения по отношение на ограничителните мерки, прилагани от ЕС спрямо Сирия – Решение 2013/255/ОВППС и Регламент (ЕС) № 697/2013 за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012.

Относно Еквадор е отбелязано, че страната не е постигнала достатъчен прогрес от включването й в официалното изявление на FATF по отношение на страни с по-висок риск от ИП и ФТ. В случай че Еквадор не вземе значителни мерки за преодоляване на пропуските в режима си за противодействие на ИП и ФТ до октомври 2013 г., FATF възнамерява да призове всички юрисдикции към засилване на ответните мерки, пропорционални на рисковете, свързани с Еквадор.

По отношение на Нигерия, която фигурира в предишния списък на FATF на юрисдикции, които не са постигнали значителен прогрес при преодоляване на стратегически пропуски в тяхната система за противодействие на ИП и ФТ, FATF посочва, че вече не е част от тази графа поради значителния си прогрес си при изпълнението на плана за действие, съгласуван с FATF.

В рамките на процеса на мониторинг FATF продължава своите усилия за набелязване на юрисдикции с пропуски в системата за превенция на ИП и ФТ, като насърчава действията за преодоляването им.

Във второ изявление от 21.06.2013 г. (Подобряване на глобалното съответствие в сферата на противодействието на ИП и ФТ: продължаващ процес) FATF отбелязва юрисдикциите, които имат пропуски в системата за превенция на ИП и ФТ и при които се изпълнява план за действие, съгласуван с FATF. Положението на различните юрисдикции относно постигнатия прогрес е различно, като предоставените писмени заявления на високо политическо ниво от юрисдикциите за ангажиране с идентифицираните пропуски се приветстват от FATF. Сред тези юрисдикции са: Афганистан, Албания, Ангола, Аржентина, Бангладеш, Камбоджа, Куба, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Монголия, Мароко, Намибия, Непал, Никарагуа, Нигерия, Судан, Таджикистан и Зимбабве.

FATF отбелязва юрисдикциите, които не са постигнали достатъчен напредък в изпълнението на техния план за действие във връзка с пропуски в системите им за превенция на ИП и ФТ – Алжир и Антигуа и Барбуда. Ако тези юрисдикции не предприемат достатъчни действия за изпълнение на значими елементи от техния план до октомври 2013, FATF ще посочи тези юрисдикции като неизпълняващи плана си за действие и ще предприеме допълнителни стъпки към призоваване на своите членове да вземат под внимание рисковете, произтичащи от пропуските на тези юрисдикции.

Във второто изявление FATF също така приветства значителния прогрес за подобряване на режима за противодействие на ИП и ФТ от страна на Боливия, Бруней Дарусалам, Филипините, Шри Ланка и Тайланд, които са създали необходимата правна и регулаторна рамка с оглед изпълнение на техния план за действие относно стратегическите пропуски, идентифицирани от FATF през 2010 и 2011 г. Посочените страни съответно вече не са обект на мониторинг от страна FATF във връзка с глобалното съответствие в сферата на противодействието на ИП и ФТ. FATF призовава изброените страни да продължат да работят за преодоляването на проблемите в тази сфера, идентифицирани по време на оценителните им доклади.

Изявленията на FATF на английски и френски език се публикуват на адрес http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and non-cooperative jurisdictions.