Съобщение относно резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР)
Четвъртък, 09 Януари 2020г. 00:00ч.

През 2019 г. Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) продължи дейността си по организиране на национално взаимодействие по отношение на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР).

При изготвянето на доклада за НОР са предприети множество дейности по координация в съответствие с процеса за оценка и управление на риска съгласно използваната методология. С решение на Министерския съвет на РБ и в изпълнение на чл. 96, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), беше създадена постоянно действаща междуведомствена работна група съгласно чл. 96 от ЗМИП, която продължи работата на създадената преди това междуведомствена работна група, председателствана от ДАНС и МВР, и има функции на постоянно действащ орган, отговорен за окончателно вземане на решения и надзор в процеса за оценка и управление на риска.

В работната група по чл. 96 от ЗМИП са представени следните компетентни институции:

 • Държавна Агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) – както чрез специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” – САД ФР-ДАНС, в качеството й на българското финансово-разузнавателно звено, така и чрез компетентни специализирани дирекции;
 • Министерство на вътрешните работи (МВР);
 • Прокуратурата на Република България (ПРБ);
 • Българска народна банка (БНБ);
 • Комисия за финансов надзор (КФН);
 • Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ);
 • Национална агенция за приходите (НАП);
 • Агенция „Митници“ (АМ);
 • Държавна комисия по хазарта (ДКХ);
 • Министерство на правосъдието (МП);
 • Министерство на финансите (МФ).

За изготвянето на НОР междуведомствената работна група използва безвъзмездно предоставена от Съвета на Европа Методология за национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, която се явява третата в света универсална методология.

През месец ноември 2019 г. работната група одобри подготвения от сформирания Аналитичен и координационен екип проект на Доклад за НОР, както и Обобщена матрица на рисковите събития (Анекс 1 към Доклада за НОР). За да се оценят рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, пред които е изправена страната, при изготвянето на доклада е събрана и анализирана информация от различни източници – държавни (специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Националния статистически институт, Министерство на икономиката, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, Държавна комисия по хазарта, специализирани дирекции на ДАНС и др.), регионални (MONEYVAL, Europol, GRECO), международни (FATF) и открити източници (неправителствени организации като „Центъра за изследване на демокрацията”). Събирана е и е анализирана и информация от чужди партньорски финансово-разузнавателни звена, правоохранителни органи, както и мнения на експерти (от публичния и частния сектор).

Приетият от работната група по чл. 96 от ЗМИП доклад за НОР използва статистическа информация, типологии, тенденции и други стратегически документи. Всички качествени данни, предоставени за целите на НОР чрез въпросници, са събирани, за да се отразят текущи и актуални мнения на експерти. Всички наскоро настъпили промени в заплахите и уязвимостите, както и други обективни фактори, влияещи върху остатъчния риск и които не съответстват на предишните данни, са разгледани допълнително и са взети предвид, когато е уместно и обосновано съобразно използваната методология за НОР (т.е. когато нейната относимост може ясно да се демонстрира).

Съгласно изискванията на Препоръка 1 на FATF и Незабавен резултат 1 от Методологията за оценка на FATF, някои части от НОР (които не съдържат класифицирана информация или чувствителна информация) следва да бъдат публично разгласени с цел да се постигне общо разбиране за рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и да се предприемат общи и целенасочени мерки за ограничаване им.

В изпълнение на горепосочените изисквания и на чл. 97, ал. 2 от ЗМИП, „Резюме на НОР”, „Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм” и „Обобщена матрица на рисковите събития” (Анекс 1 към доклада за НОР) са публикувани на интернет страницата на ДАНС.

Съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП, лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането му в сила, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 този закон в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на интернет страницата на ДАНС.