§

Ново законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, в сила от 31.03.2018 г. (pdf)

В Държавна агенция "Национална сигурност" е обособена специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване", която получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива финансоворазузнавателна информация при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).

Закон за мерките срещу изпирането на пари  (ОТМЕНЕН)

Закон за мерките срещу изпирането на пари  (В СИЛА ОТ 31.03.2018 г.)

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ОТМЕНЕН)

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари  (В СИЛА ОТ 12.01.2019 г.)

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

Дирекцията е финансоворазузнавателна структура на Република България по смисъла на чл. 2, § 1 и 3 от Решение на Съвета на Европейския съюз от 17 октомври 2000 г. Дирекция "Финансово разузнаване" отговаря за сигурността на обмена на информация и на уебсайта на ЕГМОНТ ГРУП. Възложени са й функции по превенция, разкриване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително във връзка с движението на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията. В изпълнение на функционалните си задължения дирекцията осъществява тясно взаимодействие с българските служби за сигурност и обществен ред и с чуждестранните партньори.

Държавна агенция "Национална сигурност" чрез дирекция "Финансово разузнаване" работи в тясно сътрудничество с FATF (Financial Action Task Force) - организация, която определя стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и с MONEYVAL (Комитета на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа) - организация, която отговаря за Европа по превенцията на изпирането на пари.

 

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (в сила от 31.03.2018 г.)

  • Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари:

1. комплексна проверка на клиентите;

2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;

3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;

4. оценка на риска от изпиране на пари;

5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

6. разкриване на друга информация за целите на този закон;

7. контрол върху дейността на задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП;

8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

  • Мерки срещу финансирането на тероризма:

1. блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

2. забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

 

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРЕВАНТИВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (pdf)