Заявление за подаване на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма – Обр. ЗМИП 2018 ЗВП 

Декларация за членовете на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители във вр. с чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП – Обр. ЕВПКПИПФТ

Декларация за посредниците и агентите на доставчиците на платежни услуги, застрахователите и презастрахователите от друга държава членка, които извършват дейност директно на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги Обр. ДДПУ-ЗП/ГП 

Декларация за посредниците и агентите на доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП във вр. с чл. 65, ал. 2 от ППЗМИП – Обр. ДДПУ-ЗП/ВПКПИПФТ

Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП – Обр. ЗМИП 2018 СС 

Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИПОбр. ЗМИП 2018 СС – ЮЛ 

Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИПОбр. ЗМИП 2018 СС – ФЛ 

Уведомление от лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП, (и лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП) за приемане на Вътрешни правила по реда на чл. 101, ал. 6 от ЗМИП – Обр. ЗМИП 2018 ВП 

Информация за членовете Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители във вр. с чл. чл. 64, ал. 5 от ППЗМИП – Обр. ЗМИП 2018 Ч 

Уведомление за съмнителна операция/сделка/клиент - Образец