§

Ново законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, в сила от 31.03.2018 г. (pdf)

В Държавна агенция "Национална сигурност" е обособена специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване", която получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива финансоворазузнавателна информация при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).

Закон за мерките срещу изпирането на пари  (ОТМЕНЕН)

Закон за мерките срещу изпирането на пари  (В СИЛА ОТ 31.03.2018 г.)

Дирекцията е финансоворазузнавателна структура на Република България по смисъла на чл. 2, § 1 и 3 от Решение на Съвета на Европейския съюз от 17 октомври 2000 г. Дирекция "Финансово разузнаване" отговаря за сигурността на обмена на информация и на уебсайта на ЕГМОНТ ГРУП. Възложени са й функции по превенция, разкриване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително във връзка с движението на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията. В изпълнение на функционалните си задължения дирекцията осъществява тясно взаимодействие с българските служби за сигурност и обществен ред и с чуждестранните партньори.

Държавна агенция "Национална сигурност" чрез дирекция "Финансово разузнаване" работи в тясно сътрудничество с FATF (Financial Action Task Force) - организация, която определя стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и с MONEYVAL (Комитета на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа) - организация, която отговаря за Европа по превенцията на изпирането на пари.

 

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (в сила от 31.03.2018 г.)

  • Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари:

1. комплексна проверка на клиентите;

2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;

3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;

4. оценка на риска от изпиране на пари;

5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

6. разкриване на друга информация за целите на този закон;

7. контрол върху дейността на задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП;

8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

  • Мерки срещу финансирането на тероризма:

1. блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

2. забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.

 

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРЕВАНТИВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (pdf)