Мерки срещу изпирането на пари

В Държавна агенция "Национална сигурност" е обособена специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване", която получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива финансоворазузнавателна информация при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).

Дирекцията е финансоворазузнавателна структура на Република България по смисъла на чл. 2, § 1 и 3 от Решение на Съвета на Европейския съюз от 17 октомври 2000 г. Дирекция "Финансово разузнаване" отговаря за сигурността на обмена на информация и на уебсайта на ЕГМОНТ ГРУП. Възложени са й функции по превенция, разкриване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително във връзка с движението на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията. В изпълнение на функционалните си задължения дирекцията осъществява тясно взаимодействие с българските служби за сигурност и обществен ред и с чуждестранните партньори.

Държавна агенция "Национална сигурност" чрез дирекция "Финансово разузнаване" работи в тясно сътрудничество с FATF (Financial Action Task Force) - организация, която определя стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и с MONEYVAL (Комитета на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа) - организация, която отговаря за Европа по превенцията на изпирането на пари.