Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на достъп до обществена информация през 2019 г.

-  от граждани на Република България – 1 бр.

-  от чужденци и лица без гражданство - 0 бр.

-  от журналисти – 2 бр.

-  от фирми - 0 бр.

-  от неправителствени организации – 1 бр.

Общ брой - 4 бр.

 

2. Заявления за достъп до обществена информация, оставени без да се разглеждат, заради липса на:

-  трите имена/наименование – 2 бр.

-  седалището на заявителя – 0 бр.

-  точно описание на исканата информация – 0 бр.

-  адрес за кореспонденция – 0 бр.

-  други данни – 0 бр.

Общ брой – 2 бр.

  

3. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по начин на поискване:

-  писмени заявления – 1 бр.

-  устни заявления - 0 бр.

-  електронни заявления (e-mail) – 3 бр.

Общ брой - 4 бр.

  

4. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по вид на информацията:

-  официална информация – 0 бр.

-  служебна информация - 4 бр.

Общ брой – 4 бр.

  

5. Постъпили заявления по достъп до обществена информация по теми на исканата информация:

-  упражняване на права или законови интереси - 0 бр.

-  отчетност на институцията – 3 бр.

-  процес на вземане на решения - 0 бр.

-  изразходване на публични средства – 0 бр.

-  контролна дейност на администрацията - 0 бр.

-  предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 0 бр.

-  проекти на нормативни актове - 0 бр.

-  други теми – 1 бр.

Общ брой – 4 бр.

  

6. Разглеждане на заявления и предоставяне на достъп до обществена информация:

-  предоставяне на пълен достъп до обществена информация – 1 бр.

-  предоставяне на частичен достъп до обществена информация – 0 бр.

-  предоставяне на достъп до обществена информация при наличие на надделяващ обществен интерес – 0 бр.

-  препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение – 0 бр.

-  уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация – 0 бр.

-  отказ за предоставяне на достъп до обществена информация – 1 бр.

  

7. Причини за удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация:

-  уточняване предмета на исканата информация – 0 бр.

-  исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – 0 бр.

-  исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – 0 бр.

-  други причини – 0 бр.

  

8. Основания за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

-  исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна – 0 бр.

-  исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна – 0 бр.

-  исканата информация представлява търговска тайна и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци – 0 бр.

-  достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация – 0 бр.

-  достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация – 0 бр.

-  исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца – 0 бр.

-  служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации) – 0 бр.

-  служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи – 0 бр.

-  други основания – 1 бр.

Общ брой – 1 бр.

  

9. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на достъп до обществена информация:

- веднага – 0 бр.

- в 14 дневен срок – 2 бр.

- в законноустановения срок след удължаването му – 0 бр.

- след срока – 0 бр.

Общ брой  2 бр.

 

10. Отказ на заявителя от предоставения му достъп

- заявителят не се е явил в определения срок (до 30 дни) – 0 бр.

- заявителят не е платил определените разходи – 0 бр.

- отказ на заявителя от предоставения му достъп – 0 бр.

Общ брой – 0 бр.

  

11. Жалби през 2019 г. срещу решения и откази за предоставяне на достъп до обществена информация:

- срещу решения за предоставяне на обществена информация – 0 бр.

- срещу отказ за предоставяне на обществена информация – 0 бр.

  

12. Случаи през 2019 г., при които при установена незаконосъобразност съдът:

- изцяло отменя решението – 0 бр.

- частично отменя решението – 0 бр.

- изменя обжалваното решение – 0 бр.

- при обжалване на отказ – иска необходимите доказателства за това – 0 бр.

  

13Административни нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ:

- издадени наказателни постановления на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за достъп до обществена информация – 0 бр.

- наложени наказания на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за достъп до обществена информация – 0 бр.

- издадени наказателни постановления на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на достъп до обществена информация – 0 бр.

-  наложени наказания на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на достъп до обществена информация – 0 бр.

-  издадени наказателни постановления на длъжностни лица, неизпълнили задълженията по чл. 31. ал. 3 от ЗДОИ – 0 бр.