Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 17.02.2020 г.

 

alt