Нормативна уредба, регламентираща работата на ДАНС

20090727-books-laws-sm

 

I. Закони:

- Конституция на Република България

- Административнопроцесуален кодекс

- Наказателен кодекс

- Наказателно-процесуален кодекс

Закон за борба с трафика на хора

- Закон за българското гражданство

- Закон за българските лични документи

- Закон за достъп до обществена информация

- Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"

- Закон за държавния служител

- Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

- Закон за електронните съобщения

Закон за защита на класифицираната информация

- Закон за защита на личните данни

- Закон за Консултативен съвет за национална сигурност

- Закон за мерките срещу изпирането на пари

- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

- Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

- Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор

- Закон за специалните разузнавателни средства

- Закон за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република България

- Закон за убежището и бежанците

- Закон за хазарта

Закон за чужденците в Република България

 

II. Правилници за прилагане на закони

- Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"

- Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

- Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

- Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

 

ІІІ. Решения на Народното събрание

- Решение за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

IV. Постановления на Министерския съвет (ПМС)

Постановление № 243/23.10.2013 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на информация и данни за въвеждане в Информационната система на Европол в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)

- Постановление № 50/01.03.2012 г. на Министерския съвет за определяне на Държавна агенция „Национална сигурност“ за Национален координационен център по контрапролиферация

- Постановление №158/29.07.2010 г. на Министерския съвет за създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет

- Постановление № 181/20.07.2009 г. на Министерския съвет за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

- Постановление № 191 от 10 юли 2014 г. за създаване на Национален контратерористичен център

 

V. Укази

- Указ № 115 за прекратяване предсрочно пълномощията на Константин Кирилов Казаков като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 435 за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция "Национална сигурност", считано от 1 януари 2013 г.

- Указ № 45 за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок до 1 януари 2013 г.

- Указ № 39 за прекратяване на пълномощията на Цветлин Йовчев Йовчев като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 287 за назначаване на Цветлин Йовчев Йовчев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 286 за прекратяване предсрочно пълномощията на Петко Гаврилов Сертов като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Указ № 422 за назначаване на Петко Гаврилов Сертов за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

VІ. Кодекси

- Етичен кодекс на служителя на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

VIІ. Наредби

- Наредба № 1 от 24.03.2008 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция “Национална сигурност"

- Наредба № 2 от 24.03.2008 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № 3 от 24.03.2008 г. за условията и реда за изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на информационните фондове  на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № I-7 от 13.07.2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба № I-1 от 16.09.2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност"

- Наредба за допълнение на Наредба № І-4-4 от 2010 г. за атестиране на служителите на Държавна агенция "Национална сигурност" и за условията и реда, при които се определя и изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка (поверително)

- Наредба № І-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция “Национална сигурност”

- Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация

- Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация

- Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация

- Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне

- Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България

- Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната

Наредба № 8121з-465 от 26.08.2014 г. (на министъра на вътрешните работи) за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България

 

VIІІ. Заповеди

- Заповед ЧР-з-325 от 17.10.2013 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност”

           Приложение: Класификатор на длъжностите в ДАНС

 

ІХ. Инструкции

- Инструкция № РД-259 от 14.07.2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"

- Инструкция № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време

- Инструкция № I-1 от 24 април 2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавната комисия по хазарта

- Инструкция № I-8 от 18.10.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност"

- Инструкция № 513 от 11 март 2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България

- Инструкция № 3261 от 21 декември 2011 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи

- Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи

- Инструкция № I-4 от 8 юли 2014 г. за взаимодействие между Държавната агенция „Национална сигурност“ и Комисията за защита на конкуренцията 

 

X. Проекти на нормативни актове

- Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3261/21.12.2011 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи (проект)

- Инструкция за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Националния осигурителен институт (проект)