Отчет за изпълнението на бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2019 г.

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 34, ал. 3 от Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) публикува Отчет за изпълнението на бюджета на ДАНС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2019 г.:

1. Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция "Национална сигурност" към 30.09.2019 г.

2. Отчет на ведомствените и администрираните разходи на Държавна агенция "Национална сигурност" по бюджетна програма "Национална сигурност" към 30.09.2019 г.