Мисия и визия на ДАНС

Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) е специализиран орган към Министерския съвет на Република България за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност.

Агенцията е част от разузнавателната общност, а председателят й е член на Съвета по сигурността при Министерския съвет и Консултативния съвет за национална сигурност при президента на Република България.

Мисията на ДАНС е защита на гражданите, националните интереси и държавността. За изпълнението й Агенцията извършва законоустановени дейности за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замисляни, подготвяни или осъществявани посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, единството на нацията, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред.

Управленската визия на ръководния екип на ДАНС е Агенцията да се развива като устойчива, надеждна, ресурсно осигурена и адекватна на съвременните заплахи служба за сигурност, ползваща се с доверие и призната заради постиганите резултати и професионализма на служителите си.

В рамките на успешно завършен проект са определени основните ценности на ДАНС, които демонстрират „зад какво заставаме” като служители и организация: професионализъм; лоялност и интегритет; екипност и приемственост; отговорност и безпристрастност; лидерство.

 

 

 Концепция за организацията и управлението на ДАНС - (282kb)