Контролна дейност

ДАНС извършва законоустановена контролна дейност за идентифициране, оценка и управление на риска в области с рисков потенциал. Осъществява се чрез прилагането на политики и процедури за превенция, като съобразно спецификата на контролираните обектите се разделя на:

- контролна дейност във връзка с функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация – по чл. 40, ал. 1, във връзка с функциите на ДАНС по чл. 6, ал. 2 и по чл. 42, ал. 1, т. 1-3, във връзка с функциите на ДАНС по чл. 6, ал. 1 от ЗДАНС.

ДАНС извършва пряк контрол по реда на чл. 11, ал. 2, т. 3 от ЗЗКИ и Наредбата за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация.

Агенцията извършва проучване за надеждност, издава, прекратява, отказва и отнема разрешения за достъп до класифицирана информация по реда на чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗЗКИ, издава потвърждения на чуждестранни физически или юридически лица въз основа на разрешения или удостоверения от съответните чуждестранни органи по сигурност на информацията по реда на чл. 11, ал. 2, т. 2 от ЗЗКИ, издава удостоверения за сигурност по реда на Глава шеста, Раздел VІ от ЗЗКИ.

При осъществяване на дейностите по защита на класифицираната информация ДАНС обобщава и анализира констатираните проблеми, системните рискове и пропуските на организационните единици при прилагането на мерките за физическа, документална, персонална, криптографска, индустриална сигурност и сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи, създаващи опасност от компрометиране на видовете защита на класифицираната информация.

Във връзка с осъществяването на прекия контрол, ДАНС дава указания за практическо изпълнение на конкретните предписания по чл. 12, т. 7 от ЗЗКИ, които са задължителни за организационните единици.

ДАНС е Орган по криптографска сигурност на класифицираната информация в Република България и в дипломатическите и консулските й представителства, по смисъла на чл. 3 от Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация. Агенцията изпълнява контролни функции, като:

-  оценява и разработва криптографски алгоритми и средства за криптографска сигурност на класифицираната информация;

- одобрява и контролира криптографските мрежи за класифицирана информация;

- изработва и разпределя използваните криптографски ключове;

- разрешава и контролира производството и вноса на средства за криптографска сигурност.

ДАНС осъществява контролна дейност по отношение на  радиосъоръжения и крайни електронни съобщителни устройства, включващи хардуерни приспособления към съоръженията или крайните устройства за криптографиране на електронни съобщения и използващи криптографски ключ с дължина, по-голяма от 56 бита. За целта се води публичен регистър по чл. 274, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

ДАНС е Орган по акредитиране на сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи (АИС/М) по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на АИС/М, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация и като такъв изпълнява следните контролни функции:

- извършва акредитация и издава сертификат за сигурност на АИС/М, използвани за работа с класифицирана информация;

- дава препоръки и указания по сигурността на АИС/М;

- извършва комплексна оценка на сигурността на АИС/М;

- координира и контролира дейността по защита от паразитни електромагнитни излъчвания на техническите средства, обработващи, съхраняващи и пренасящи класифицирана информация.

ДАНС е организатор на Единната криптографска мрежа (ЕКМ) и Орган по развитие и експлоатация на АИС/М от Единната защитена комуникационно-информационна система (ЕЗКИС) и ЕКМ по смисъла на чл. 25, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Наредбата за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните й представителства. В тази връзка Агенцията:

- осъществява пряк текущ контрол на дейността по преноса и защитата на класифицираната и друга чувствителна информация, обменяна при осъществяване на електронните комуникации със средствата на ЕЗКИС и ЕКМ;

- контролира подготвените документи за акредитация на съответните АИС/М от ЕЗКИС и ЕКМ и прилагането на одобрените мерки за сигурност;

- извършва зониране по отношение електромагнитното затихване и контрол върху мерките за защита от паразитни електромагнитни излъчвания;

- изготвя и утвърждава документи със задължителни указания по компютърна сигурност.

Статистика за осъществената от ДАНС контролна дейност можете да видите тук.

Информация за проблеми и по-характерни грешки, констатирани от ДАНС при осъществяване на контролната дейност по ЗЗКИ можете да видите тук.

 

- контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденци в Република България – по чл. 41, ал. 1 от ЗДАНС, във връзка с функциите на Агенцията по чл. 6, ал. 3 от ЗДАНС.

ДАНС дава становища по молби за:

- предоставяне на убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила по Закона за убежището и бежанците;

- издаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване и на визи и включване на чужденци в информационния масив на нежеланите за страната чужденци по Закона за чужденците в Република България;

- придобиване, загубване и възстановяване на българско гражданство по Закона за българското гражданство.

Статистика за осъществената от ДАНС контролна дейност можете да видите тук.

 

- контрол на радиочестотния спектър – по чл. 42, ал. 1, т. 6, във връзка с функциите на ДАНС по чл. 6, ал. 1 от ЗДАНС.

ДАНС контролира и отстранява източниците на радиосмущения на националния радиочестотен спектър, разпределен за нуждите на националната сигурност и отбраната на Република България.

 

- контролна дейност по прилагането на мерките по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) – по чл. 32д, ал. 7, т. 14, 16 и 19 от ППЗДАНС, във връзка с чл. 4, ал. 5 от ЗДАНС.

ДАНС упражнява текущ и инцидентен контрол за изпълнението на задълженията по ЗМИП и ЗМФТ и на актовете по прилагането им върху 30 категории задължени лица, изчерпателно изброени в чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП, като:

- извършва проверки на място (инцидентни, планови и тематични) на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризъм, както и при съмнения за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

- участва в съвместни проверки с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;

- съставя констативни актове и актове за установяване на административни нарушения по ЗМИП и ЗМФТ. Председателят на ДАНС издава наказателни постановления;

- извършва проверки по документи на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП относно изпълнението на чл. 16 от ЗМИП.

Статистика за осъществената от ДАНС контролна дейност можете да видите тук.

Информация за установени тенденции, проблеми и по-характерни грешки при прилагането на мерките срещу изпирането на пари можете да видите в Годишните доклади за дейността на САД ФР-ДАНС.

 

- контролна дейност във връзка със защитата на стратегическите за страната обекти и дейности.

На основание чл. 41, ал. 2, т. 1 от ППЗДАНС, Агенцията осъществява контрол на организацията на физическата защита (охраната) на стратегически обекти, като част от защитата на стратегическите обекти и дейности по смисъла на чл. 4, ал. 4 от ЗДАНС.

Контролна дейност при защитата на стратегическите за страната обекти и дейности е и издаването от органите на Агенцията на разрешения и постановяването на откази за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегически обекти и дейности.

Статистика за осъществената от ДАНС контролна дейност можете да видите тук.

 

- контролна дейност по Закона за гражданското въздухоплаване.

ДАНС извършва цялостна проверка за надеждност на физически лица, които ще изпълняват служебните си задължения в зоните за сигурност на гражданските летища по смисъла на чл. 16о, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Статистиката на осъществената контролна дейност можете да видите тук.

 

- контролна дейност по спазването на режима за дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба – по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПОИТДУ).

Председателят на ДАНС е контролен орган по смисъла на чл. 67, ал. 1 от ЗЕКПОИТДУ.

Контролът се извършва с цел защита на националната сигурност, на икономическите и външнополитическите интереси на Република България, както и за укрепване на международния мир и сигурност и изпълнение на международните задължения на Република България.

Контролът включва: проверки преди и след издаването на лиценз, сертификат за получател и разрешение, както и дейностите по чл. 67, ал. 3 от ЗЕКПОИТДУ.

Продуктите, свързани с отбраната и изделията и технологиите с двойна употреба, които се контролират при внос и за които се прилагат разпоредбите на този закон, са посочени в приложение 1 и приложение 2 на ПМС № 158/24.07.2012 г.

Изделията и технологиите с двойна употреба – предмет на контрол върху износа, брокерската дейност и транзита, са посочени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009.

Изделията и технологиите с двойна употреба – предмет на контрол върху трансфера, са определени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009.

Статистика за осъществената от ДАНС контролна дейност можете да видите тук.

 

- контролна дейност по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Председателят на ДАНС осъществява специализиран контрол в съответствие с предоставените му от закона правомощия по смисъла на чл. 13 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Статистика за осъществената от ДАНС контролна дейност можете да видите тук.

 

- контролна дейност по сигурността на български военни контингенти зад граница

ДАНС извършва проверки във връзка с обезпечаване сигурността на българските контингенти, участващи в мисии на Въоръжените сили на Република България зад граница.

Списък на правната уредба за осъществяваните от ДАНС контролни дейности можете да видите тук.