Методическа дейност

Всички структурни звена на Агенцията осъществяват методическа дейност по отношение на териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели:

- специализираните дирекции в рамките на своята компетентност осъществяват методическо ръководство чрез даване на задължителни указания относно планирането, организирането и провеждането на оперативно-издирвателната дейност и осъществяването на контрол по изпълнението на задачите по съответното направление на дейност, както и чрез подпомагане при координацията със съответните структурни звена на Агенцията;

- специализирана административна дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност” изготвя методически указания по организацията на информационната, аналитичната и прогностичната дейност в Агенцията и консултира специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели по разпореждане на председателя;

- останалите специализирани административни дирекции осъществяват методическа дейност на основание утвърдени от председателя на ДАНС инструкции, указания, вътрешни правила, методики и др. за организация и осъществяване на съответната дейност.

Структурните звена в ДАНС, съобразно своята компетентност, осъществяват методическа дейност по отношение на външни лица и организации за разясняване на целите, принципите, същността и практическите подходи за решаване на конкретни въпроси и за изпълнение на изискванията към тях във връзка с осъществяваната от Агенцията контролна дейност:

 

- методическа дейност по мерките срещу изпирането на пари.

В изпълнение на чл. 32д, ал. 7, т. 18 от ППЗДАНС, специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” подпомага методически лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП при разработването на вътрешните правила по чл. 16 от ЗМИП чрез публикуваните на сайта указания за приемане на вътрешни правила по ЗМИП, указания за докладване по ЗМИП и ЗМФТ, примерни критерии за разпознаване на съмнителни клиенти за 30 категории задължени лица и наръчник за прилагане на мерките по ЗМИП и ППЗМИП за предотвратяване на злоупотребите с нови технологии, които могат да доведат до анонимност.

Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” представя доклади за извършените нарушения, съдържащи анализ на нарушенията и предложения за мерки, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците и за предотвратяване на бъдещи нарушения. Докладите се ползват за целите на обучения, семинари, работни срещи и други форми на методическо взаимодействие, които се организират самостоятелно или съвместно с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП и с техните професионални организации и сдружения, свързани с прилагането на ЗМИП и ЗМФТ.

 

- методическа дейност по защитата на стратегически обекти и дейности.

ДАНС извършва методическа дейност във връзка със защитата на стратегически обекти и дейности с цел оптимизиране на системата от мерки, способи и средства за физическа сигурност на стратегическите обекти и стратегическите зони, както и на условията и реда за достъп до тях. За целите на тази дейност са издадени Указания на председателя на ДАНС, които са изпратени до съответните ръководители на стратегически обекти.

 

- методическа дейност във връзка със защитата на класифицираната информация.

Методическата дейност на Агенцията е насочена към подпомагане на организационните единици при организирането и работата на регистратурите за класифицирана информация, които заедно със създаването, обработването и съхраняването на документи са обект на системата от мерки за осигуряване на документална сигурност на класифицираната информация.

В качеството си на Орган по криптографска сигурност, ДАНС осъществява методическа дейност по чл. 4, т. 8, 9 и 10 от Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, като:

- провежда обучение в областта на криптографската сигурност;

- осъществява методическо ръководство на дейността на служителите по криптографската сигурност;

- разрешава и контролира обучението по криптографска сигурност.

Като Орган по сигурността на АИС/М, ДАНС провежда обучението по чл. 3, ал. 2, т. 8 от Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на АИС/М, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Статистиката на осъществената методическа дейност можете да видите тук.