Съгласувателна дейност

ДАНС осъществява ежедневна съгласувателна дейност с министерства и други държавни органи и ведомства, във връзка с предвидените в действащото законодателство на Република България редица процедури с разнороден характер – регулярно и с инцидентен характер.

Съгласувателните процедури, както и контролната дейност, се провеждат с цел защита на националната сигурност и превенция на рискове и заплахи при дейности от компетентността на други органи и ведомства, по които Агенцията няма делегирани от закона преки контролни функции, но за които законодателят е преценил, че е необходимо съгласуване чрез извършване на проучване или проверка.

ДАНС участва в съгласувателните процедури:

- като специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на политиката за защита на националната сигурност;

- чрез председателя си, като орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 4, т. 1 от Закона за администрацията;

- чрез участието на органите за управление и служителите й в колективни органи, създадени за съответните процедури;

- по инициативи и проекти на нормативни актове на други ведомства, които са свързани или засягат дейността на Агенцията, съгласно процедурата за подготовка, съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет по чл. 32, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Регулярно осъществяваните от ДАНС съгласувателни процедури са:

- по чл. 112, ал. 4 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия;

- по чл. 14, ал. 1, т. 4 и чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

- във връзка с участието на заместник-председател на ДАНС в Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет;

- във връзка с участието на служители на ДАНС в Съвета по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет;

- по чл. 103, т. 1 и 2 от Закона за концесиите;

- по чл. 26 от Закона за подземните богатства;

- по чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011 г., издадена на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за геодезията и картографията;

- по Инструкция № 1/5.01.2007 г. за прилагане на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица;

- по чл. 5, ал. 1 от Инструкцията за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност (№ Iз-3025 от 21.12.2010 г. по описа на МВР и № І-4/29.12.2010 г. по описа на ДАНС);

- във връзка с издаване от МВнР на служебни бележки на снимачни екипи и карти за акредитация на кореспонденти на чужди средства за масово осведомяване;

- по чл. 32, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Списък на правната уредба по всички съгласувателни процедури, в някоя от посочените по-горе форми, можете да видите тук.

Статистиката на осъществените регулярни съгласувателни процедури можете да видите тук.