Информационно-аналитична и прогностична дейност

Информационно-аналитичната и прогностичната дейности са основни за ДАНС и се осъществяват със собствена или на други държавни органи информация от значение за националната сигурност.

Информационно-аналитичната дейност в ДАНС е специфичен познавателен процес по проблемите на сигурността, насочен към изследване на скрити и явни действия, процеси и явления, създаващи или съдържащи потенциал за създаване на риск или заплаха за сигурността на държавата, обществото, групи от обществото или отделни негови граждани. Цялостният процес се състои от отделни цикли по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на вътрешни и външни потребители, съобразно тяхната и на Агенцията компетентност. Осъществява се на оперативно и на стратегическо ниво.

Информационната дейност е дейност по предоставяне на информация за отделни информационни факти или обединяване и предоставяне на потребителите на цялата налична към даден момент информация от всички източници за даден процес или явление.

Аналитичната дейност надгражда информационната като на база основната информация се извеждат и анализират съдържащите се в нея рискове и заплахи и възможните неблагоприятни последици от тях. На стратегическо ниво включва анализ на средата за сигурност, динамиката на процесите, поведението на носителите и обектите на заплаха и конкретни мерки за неутрализиране или ограничаване в приемливи граници на последиците.

Прогностичната дейност отразява в най-висша степен резултатите от дейността на Агенцията като аналитичната част включва и прогнозиране в кратко-, средно- и дългосрочен аспект на посоката и очакваната степен на изменение на рискови фактори и на условията, които благоприятстват и възпират процеси и тяхното развитие до степен на заплаха.

Информационната дейност се осъществява по реда на глава V от ЗДАНС.

Основни адресати на информационните и аналитичните продукти на ДАНС са висшите органи на държавна власт, министерства, държавни ведомства и организации в кръга на тяхната компетентност. В изпълнение на информационните функции на Агенцията по чл. 4, ал. 3 от ЗДАНС, информацията се  предоставя за подпомагане вземането на управленски решения и предприемане на конкретни действия за защита на националната сигурност.