Оперативно-издирвателна дейност

Оперативно-издирвателната дейност е основна специфична за Агенцията дейност – водеща за оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена. Осъществява се от специално обучени държавни служители чрез прилагане на законово регламентирани специфични форми, методи, способи и средства, основната част от които са негласни.

Извършването на оперативно-издирвателната дейност става при спазване на Конституцията и законите на страната, зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите, като същевременно има таен характер – водещ принцип при нейното осъществяване е принципът на конспиративността.

В хода на осъществяваната оперативно-издирвателна дейност, по предвиден в закона ред могат временно да бъдат ограничавани отделни права и свободи на гражданите с цел:

- разкриване, противодействие и предотвратяване на посегателства срещу националната сигурност, представляващи престъпления или други нарушения;

- установяване самоличността на лица, извършили, извършващи или подготвящи се да извършат престъпна дейност, съставляваща риск или заплаха за националната сигурност;

- придобиване на информация за действия или бездействия, които създават риск или заплаха за националната сигурност;

- изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт.

Оперативно-издирвателна дейност се извършва още по искане на органите на досъдебното производство и съда и в изпълнение на международни договори, по които Република България е страна.

Осъществява се на обектов, линеен, териториален (географски) и смесен принцип на работа, по реда на глава ІV от ЗДАНС.