Задачи на ДАНС

Законът за Държавна агенция "Национална сигурност" определя като основна отговорност на агенцията защитата на националната сигурност. Законът възлага на агенцията защитата от посегателства срещу националните интереси, правата и свободите на гражданите, териториалната цялост, независимостта, суверенитета, демокрацията и конституционния ред в Република България.

Агенцията работи срещу класическите разузнавателни и нетрадиционните заплахи и рискове, осигурява за висшите органи на държавната власт информация, необходима при вземането на управленски решения в сферата на националната сигурност. Задачите, които решава агенцията, са свързани с разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на:

-    разузнаване в полза на чужди сили;

-    опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията;

-    противоконституционна дейност;

-    прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;

-    опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;

-    опасност за екологичната сигурност на държавата;

-    нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;

-    застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;

-    деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;

-    международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането им;

-    международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства;

-    дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации;

-    миграционни процеси.

Държавна агенция "Национална сигурност" има изрично делегирани компетенции за защита на криптографската сигурност и за осъществяване на оперативен контрол на радиочестотния спектър.

 

 

За изпълнение на основните функции на Държавна агенция "Национална сигурност" като специализиран орган на Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност, органите на Агенцията извършват комплекс от дейности самостоятелно, във взаимодействие помежду си и координирано с други организации, ведомства, правозащитни и правоприлагащи институции:

- контраразузнавателна дейност;

- оперативно-издирвателна дейност;

- оперативно-техническа дейност;

- информационно-аналитична и прогностична дейност;

- контролна дейност;

- методическа дейност;

- съгласувателна дейност;

- дейност по проверки, възложени от органите на прокуратурата.